Navigácia

O škole

Profil školy

 

Základná škola,  Mierová 134,  Svit, (www.zsmierovasvit.edupage.sk)

 

  Profil školy:

 • sme škola otvorená deťom, rodičom i širokej verejnosti
 • postupným modernizovaním priestorov školy a výučby vytvárame podnetné motivačné prostredie, ktoré prispieva k zvyšovaniu vedomostnej úrovne žiakov
 • poskytujeme  vysokú odbornosť pedagogického zboru
 • sme zapojení v projektoch
 • Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami,
 • Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety,
 • Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí,
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania,
 • projekty zamerané na rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti.

 

Popoludní žiakom ponúkame:

Školský klub detí – zabezpečuje pre deti nenáročnú činnosť podľa školského výchovného programu, zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.

ranná činnosť                    6:00 -    7:45

popoludňajšia činnosť   11:20 – 16:30

HAPPY SCHOOL – v priestoroch našej školy poskytuje vzdelanie jedna z najväčších súkromných jazykových organizácií – kurzy sa spájajú s prípravou na medzinárodne platné jazykové certifikáty, ako sú napr. FCE, CAE alebo IELTS. Happy school je špecialistom na kurzy angličtiny pre mladší školský vek.  Vzdelávanie na našej škole je určené pre žiakov 1. – 5. ročníka. Vyučovanie prebieha dvakrát do týždňa po 60 minút. http://speakup.sk/happy-school/

 

Školská jedáleň – je školské stravovacie zariadenie, vďaka ktorému zabezpečujeme podávanie teplej stravy. V jedálni majú možnosť stravovať sa aj celiatici. Cieľom školského stravovania je dosiahnuť:

- zmenu postojov žiakov k zdravej racionálnej výživa,

- prípravu stravy, ktorá je svojím biologickým a energetickým zložením ako i hygienickou kvalitou vyhovujúca pre detský organizmus

Ponúkame:

 1. od 1. ročníka vyučovanie anglického jazyka, 
 2. plavecký a lyžiarsky výcvik (4. a 7. ročník) v rámci telesnej výchovy, rozšírené vyučovanie telesnej výchovy,
 3. školu v prírode na Slovensku,
 4. relaxačno-oddychový pobyt v Chorvátsku,

        5.výlety do miest susedných krajín – napr. Krakow, Viedeň, Budapešť,...,

       6.služby špeciálneho pedagóga a psychológa pre odbornú prácu s deťmi s poruchami učenia či správania, mestskej        

           knižnice,

       7. možnosť výberu záujmovo-vzdelávacej činnosti v oblasti športu, umenia, jazykov,

       8. chemické laboratórium, odborné učebne fyziky, biológie a zemepisu, multimediálne jazykové učebne, počítačové učebne,             multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko s umelým trávnikom, atletickú dráhu s umelým povrchom, vonkajšie cvičiace        

           stroje, preliezky pre deti.

 

Spolupráca školy s rodičmi

Škola kladie veľký dôraz na dobrú a aktívnu spoluprácu s rodičmi. Rodičia majú možnosť pravidelne konzultovať s učiteľmi, s vedením školy v čase konzultačných hodín, triednych rodičovských združení, ale aj v čase individuálnych schôdzok.

Záujmy rodičov zastupuje Rodičovské združenie pri ZŠ Mierová 134, Svit. Jeho členmi sú zástupcovia rodičov z každej triedy. Počas roka je nezanedbateľná materiálna, finančná či fyzická pomoc združenia.

K činnosti školy sa pravidelne vyjadruje aj Rada školy, ktorej poslaním je presadzovanie verejných záujmov, ako aj záujmov rodičov žiakov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov.

Nezastupiteľné miesto pri organizovaní školských podujatí majú taktiež sponzori spomedzi rodičov žiakov, ale i rôzne mestské organizácie, podniky a i.

Pre rodičov a ich deti pravidelne dvakrát ročne organizujeme výlety za krásami Európy.

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Mierová 134, 05921 Svit
  Mierová 134 , 059 21 Svit
 • +421 x 0527755342
  0903021333
  fax 0527889741

Fotogaléria