Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Elena Berezovskijová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 5 65
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Miroslava Dlugošová Riadenie interpersonálnysh konfliktov v práci učiteľa 10 117
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 3
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimimi potrebami 12
Moderná didaktická technika v práci učiteľa 12
Asertívne zvládnutie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
RNDr. Danica Božová Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej škole 15 90
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Spoluautorstvo pri tvorbe pracovného zošita Hravá biológia 5 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Emília Dorková Riadenie interpersonálnysh konfliktov v práci učiteľa 10 91
Inovatívne metódy v edukácii 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládnutie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Mgr. Monika Chromeková Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 81
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Asertívne zvládnutie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Riadenie interpersonálnysh konfliktov v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Mgr. Simona Kalatová Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25 87
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácie v Power Pointe 7
Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami 5
PaedDr. Peter Klempa Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22 66
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Asertívne zvládnutie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Riadenie interpersonálnysh konfliktov v práci učiteľa 10
Mgr. Ján Krajčovič Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej škole 15 97
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu 8
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácie v Power Pointe 7
Ing. Miriam Kremmerová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 101
Riadenie interpersonálnysh konfliktov v práci učiteľa 10
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 6
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 6
PaedDr. Renáta Kropiľáková Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10 93
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Internet a bezpečnosť 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Náboženstvo/náboženská výchova v školskom vzdelávacom priestore 10
Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v európskom vzdelávacom priestore 25
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 5
Mgr. Veronika Michalková PowerPoint v edukačnom procese 15 66
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21
Myšlienkové mapy v edukácii 15
Mgr. Jana Mlynárčiková Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 41
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 3
Riadenie interpersonálnysh konfliktov v práci učiteľa 10
Asertívne zvládnutie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Ing. Viera Oleárová Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 106
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Asertívne zvládnutie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Riadenie interpersonálnysh konfliktov v práci učiteľa 10
Mgr. Beáta Ondrušková Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 74
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládnutie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Riadenie interpersonálnysh konfliktov v práci učiteľa 10
Mgr. Dana Palušáková Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13 96
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Asertívne zvládnutie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Riadenie interpersonálnysh konfliktov v práci učiteľa 10
Mgr. Andrea Panáčková Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 61
Zážitková pedagogika vo výchovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Mgr. Daniela Pavlicová Inovatívne metódy v edukácii 10 81
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládnutie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 4
Riadenie interpersonálnysh konfliktov v práci učiteľa 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Ladislav Potočný Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22 99
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Asertívne zvládnutie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Riadenie interpersonálnysh konfliktov v práci učiteľa 10
Športová hra florbal v predmete telesná a športová výchova 8
Mgr. Jarmila Rišová Komunikácia a riešeni konfliktov 12 35
Prevencia stresu a syndrómu vyhorenia v školstve 12
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Mgr. Lenka Smolková Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 30
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Mária Stašáková Asertívne zvládnutie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 30
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Riadenie interpersonálnysh konfliktov v práci učiteľa 10
Mgr. Zuzana Stoklasová Riadenie interpersonálnysh konfliktov v práci učiteľa 10 112
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 7
Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15
Myšlienkové mapy v edukácii 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 2
Mgr. Martina Špirková Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimimi potrebami 12 91
Riadenie interpersonálnysh konfliktov v práci učiteľa 10
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Prevencia stresu a syndrómu vyhorenia v školstve 8


© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Mierová 134, 05921 Svit
    Mierová 134 , 059 21 Svit
  • +421 x 0527755342
    0903021333
    fax 0527889741

Fotogaléria