Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Elena Berezovskijová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 5 65
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Miroslava Dlugošová Asertívne zvládnutie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 117
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimimi potrebami 12
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 3
Moderná didaktická technika v práci učiteľa 12
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Riadenie interpersonálnysh konfliktov v práci učiteľa 10
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
RNDr. Danica Božová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 90
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej škole 15
Príprava textových a elektronických študijných materiálov pre pedagogických zamestnancov 15
Spoluautorstvo pri tvorbe pracovného zošita Hravá biológia 5 30
Mgr. Emília Dorková Inovatívne metódy v edukácii 10 91
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Asertívne zvládnutie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Riadenie interpersonálnysh konfliktov v práci učiteľa 10
Mgr. Monika Jakubčáková Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 81
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Asertívne zvládnutie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Riadenie interpersonálnysh konfliktov v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Mgr. Simona Kalatová Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25 90
Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami 8
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácie v Power Pointe 7
PaedDr. Peter Klempa Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22 66
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Asertívne zvládnutie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Riadenie interpersonálnysh konfliktov v práci učiteľa 10
Mgr. Ján Krajčovič Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 97
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Tabuľkový procesor Excel pre začiatočníkov 7
Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu 8
Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej škole 15
Tvorba prezentácie v Power Pointe 7
Ing. Miriam Kremmerová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 76
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 6
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 6
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Riadenie interpersonálnysh konfliktov v práci učiteľa 10
PaedDr. Renáta Kropiľáková Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 5 93
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Náboženstvo/náboženská výchova v školskom vzdelávacom priestore 10
Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v európskom vzdelávacom priestore 25
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Internet a bezpečnosť 7
Mgr. Veronika Michalková Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru 21 36
PowerPoint v edukačnom procese 15
Mgr. Jana Mlynárčiková Asertívne zvládnutie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 63
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Riadenie interpersonálnysh konfliktov v práci učiteľa 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Ing. Viera Oleárová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 106
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Asertívne zvládnutie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Riadenie interpersonálnysh konfliktov v práci učiteľa 10
Mgr. Beáta Ondrušková Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 74
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Riadenie interpersonálnysh konfliktov v práci učiteľa 10
Asertívne zvládnutie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Mgr. Dana Palušáková Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 96
Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese 9
Vybrané nástroje marketingovej komunikácie a budovanie pozitívneho imidžu školy a školského zariadenia 9
Marketing ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia 9
Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11
Odstraňovanie bariér pri získavaní informácií a nových vedomostí - anglický jazyk 13
Asertívne zvládnutie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení 10
Riadenie interpersonálnysh konfliktov v práci učiteľa 10
Mgr. Andrea Panáčková Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 36
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Mgr. Daniela Pavlicová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 4 81
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Asertívne zvládnutie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Inovatívne metódy v edukácii 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Riadenie interpersonálnysh konfliktov v práci učiteľa 10
Mgr. Ladislav Potočný Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 99
Asertívne zvládnutie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
Športová hra florbal v predmete telesná a športová výchova 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Riadenie interpersonálnysh konfliktov v práci učiteľa 10
Mgr. Jarmila Rišová Využitie informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese 11 35
Prevencia stresu a syndrómu vyhorenia v školstve 12
Komunikácia a riešeni konfliktov 12
Mgr. Lenka Smolková Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 30
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Mária Stašáková Riadenie interpersonálnysh konfliktov v práci učiteľa 10 30
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládnutie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Mgr. Zuzana Stoklasová Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25 82
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 2
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 7
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Riadenie interpersonálnysh konfliktov v práci učiteľa 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Martina Špirková Riadenie interpersonálnysh konfliktov v práci učiteľa 10 91
Krok za krokom v školskom vzdelávacom programe 25
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Prevencia stresu a syndrómu vyhorenia v školstve 8
Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimimi potrebami 12
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22


© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Mierová 134, 05921 Svit
    Mierová 134 , 059 21 Svit
  • +421 x 0527755342
    0903021333
    fax 0527889741

Fotogaléria