Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CVM
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CHEM
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PRV
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SEE
Technická výchova TEH
Technická výchova THV
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Triednická hodina THF
Tvorba projektov TFP
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Mierová 134, 05921 Svit
    Mierová 134 , 059 21 Svit
  • +421 x 0527755342
    0903021333
    fax 0527889741

Fotogaléria