Navigácia

Dokumenty školy

Školský poriadok Spojenej školy

Školský poriadok

Spojenej školy, Mierová 134, Svit

 

Školský  poriadok v súlade s § 153 zákona č.245/2008 Z. z., z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je súčasťou organizačného poriadku SŠ, Mierová 134, Svit. Každý žiak a pedagogický zamestnanec je povinný dodržiavať jeho ustanovenia.

Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti o:

 1. výkone práv a povinností detí, žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov,
 2. prevádzke a vnútornom režime školy alebo školského zariadenia,
 3. podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,

podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola alebo školské zariadenie spravuje,     ak tak rozhodne zriaďovateľ

 

Školský poriadok obsahuje dve časti.

Časť č. 1  Školský poriadok organizačnej zložky ZŠ

Časť č. 2  Školský poriadok organizačnej zložky ZUŠ

 

 

 

Časť č. 1  Školský poriadok ZŠ

 

Čl. 1

Práva a povinnosti žiakov

Práva dieťaťa

Žiak má právo na:

 1. rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,
 2. bezplatné vzdelanie v základnej a strednej škole,
 3. vzdelávanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku,
 4. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,
 5. bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety distribuovaných MŠVVaŠ SR,
 6. úctu k jeho osobe, vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti zo strany žiakov i pedagógov,
 7. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 8. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 9. organizáciu výchovy a vzdelávanie primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 10. úctu k svojej osobe a zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému asexuálnemu násiliu,
 11. slobodnú vôľu voliteľných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
 12. informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
 13. dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám,
 14. navštevovať záujmové útvary v škole,
 15. navštevovať školský klub detí, ZUŠ
 16. stravovať sa v školskej jedálni.

 

Povinnosti dieťaťa

Žiak má povinnosť:

 1. neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
 2. dodržiavať školský poriadok a  prevádzkové poriadky odborných učební,
 3. chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie,
 4. chrániť pred poškodením školské učebnice, učebné texty, učebné pomôcky, ktoré mu boli bezplatne zapožičané,
 5. pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní,
 6. pravidelne sa pripravovať na vyučovanie a na vyučovaní pracovať podľa pokynov vyučujúceho,
 7. konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 8. ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,
 9. rešpektovať pokyny zamestnancov školy.

 

                                                                   Čl. 2

Správanie sa žiaka po príchode do školy

 1. Žiak prichádza do školy načas, najskôr 30 minút pred začiatkom vyučovania.
 2. Po príchode do školy sa žiak prezuje, uloží si veci a obuv do školskej skrinky. Prezuvky žiaci nosia čisté, bezpečné pred úrazom. Zo zdravotných a hygienických dôvodov žiaci ako prezuvky nenosia športovú obuv s gumenou podrážkou (tenisky, botasky, trampky, cvičky). Zvlášť majú športovú obuv na TEV. Všetky učebné pomôcky, prezuvky a osobné veci si žiaci nosia domov. So súhlasom triedneho učiteľa si ich môžu uložiť na uzamknutom mieste, nie v šatni.
 3. Budova sa zamyká o 7,45 hod. Neskoré príchody žiakov vyučujúci vpisujú do triednej knihy ako neospravedlnené minúty.
 4. Ak bol žiak u lekára alebo sa zdržal zo závažných rodinných dôvodov, predloží ospravedlnenku vyučujúcemu a následne triednemu učiteľovi.

 

                                                                  Čl. 3

Správanie sa žiakov počas vyučovania

 1. V triede a v školských priestoroch je každý žiak povinný dodržiavať poriadok a čistotu, pravidlá BOZP a PO.
 2. Smeti hádže do koša, pri odchode z triedy si skontroluje čistotu a poriadok vo svojej lavici.
 3. Žiak  nesmie v priestoroch školy, školského areálu fajčiť, piť alkoholické a iné povzbudzujúce nápoje, užívať drogy, ani hrať hry o peniaze.
 4. Žiaci sa voči sebe správajú slušne, úctivo, sú tolerantní. Nepoužívajú vulgárne poznámky, gestá a urážajúce výrazy voči spolužiakom, pedagógom a ostatným zamestnancom školy.
 5. V škole žiaci zdravia všetky dospelé osoby.
 6. Žiak je povinný nosiť každý deň zabalené učebnice, zošity, školské potreby podľa určeného rozvrhu hodín, rovnako aj žiacku knižku.
 7. Žiak je povinný sa zúčastniť triednickej hodiny.
 8. Počas vyučovania žiak sedí na svojom mieste určenom zasadacím poriadkom. Presadiť sa môže len so súhlasom vyučujúceho.
 9. Žiak svojím správaním nenarušuje vyučovací proces, na otázku alebo odpoveď sa vždy prihlási.
 10. Žiak na vyučovacej hodine pracuje usilovne. Porušením školského poriadku je napovedanie, opisovanie, písanie domácej úlohy pred vyučovaním alebo počas prestávok.
 11. Na hodiny telesnej výchovy si nosí predpísaný úbor, biele tričko. Necvičiaci žiak sa riadi pokynmi vyučujúceho.
 12. Do odborných učební ANJ, BIO, FYZ, CHEM, INF, TCHV, na ETV/NAV sa žiaci krokom presúvajú po zaznení gongu, na telesnú výchovu odchádzajú z pavilónu 5 minút pred začatím vyučovacej hodiny.
 13. Žiaci 1. stupňa sa presúvajú do učebne INF, na telesnú výchovu, do školského klubu detí v sprievode vyučujúceho.
 14. Počas vyučovacej hodiny by žiak nemal chodiť na toaletu, pokiaľ nemá zdravotné problémy. Túto informáciu poskytne rodič triednemu učiteľovi.
 15. Počas vyučovacej hodiny a prestávok má žiak vypnutý mobilný telefón. Môže ho použiť len v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho. Hranie sa s mobilom a tabletom je počas vyučovania, prestávok, v školskej jedálni a školskom klube zakázané. Pri porušení tohto pokynu žiak odovzdá mobil bez pamäťovej karty vyučujúcemu. Ten ho odovzdá zákonnému zástupcovi.
 16. Pitný režim žiak dodržiava najmä počas prestávok, na vyučovacej hodine so súhlasom vyučujúceho.

 

                                                              Čl. 4

Správanie sa žiakov počas prestávok

 1. Žiak si po každej vyučovacej hodine hneď na začiatku prestávky pripraví všetky potrebné pomôcky na nasledujúcu hodinu a až potom využíva prestávku na oddych.
 2. Žiaci počas prestávok sa venujú rozhovoru, konzumujú desiatu, pripravujú sa na vyučovanie, idú na toaletu.
 3. Počas malých prestávok sa žiak zdržiava v triede, počas dvoch veľkých prestávok  sa môže zdržiavať na chodbe svojho pavilónu. Za priaznivého počasia žiaci veľké prestávky trávia aj na asfaltovej ploche školy.
 4. Počas prestávok žiak nesmie opustiť budovu ani areál školy bez súhlasu vyučujúceho alebo dozor konajúceho učiteľa.
 5. Žiaci počas prestávok sa správajú kultivovane, pohybujú sa pokojne, nekričia, neotvárajú horné časti okien, nevyhadzujú odpadky z okien.

 

                                                                  Čl. 5

Správanie sa žiakov po skončení vyučovania

 1. Po skončení vyučovania si žiak uprace svoje miesto, pozbiera papiere a odpadky, vyloží si stoličku. Týždenníci skontrolujú stav triedy.
 2.  Žiak ihneď odchádza domov alebo do školského klubu detí. Do školskej jedálne žiakov odvádza vyučujúci.
 3. Žiak si všetky svoje veci  - tašku, prezuvky, úbor na telesnú výchovu – berie domov.
 4. Bez dozoru učiteľa sa žiaci v triede  nezdržiavajú.
 5. Dochádzajúci žiaci z Batizoviec, Gerlachova čakajú na autobus pred budovou školy  na vyhradených miestach, dodržiavajú čistotu pred školou a na autobusovej zastávke, rovnako dodržiavajú zásady bezpečnosti. Sú cestujúcimi SAD.

 

                                                         Čl. 6

Správanie sa v školskej jedálni

 1. Školskú jedáleň navštevujú iba žiaci, ktorí sa stravujú.
 2. V školskej jedálni žiaci dodržiavajú poriadok a čistotu, organizáciu stravovania.
 3. Žiak má počas obedovej prestávky odložené veci v školskej skrinke.
 4. Do školskej jedálne žiaci vstupujú na pokyn dozor konajúceho učiteľa.
 5. Žiaci dochádzajúci z Batizoviec a Gerlachova, žiaci 3. a 4.ročníka, ktorí pokračujú vo vyučovaní 6.hodinou, majú prednosť.
 6. Žiaci 5.-9. ročníka chodia na obed až po skončení vyučovania.
 7. Po prevzatí obeda si žiaci sadajú na voľné miesto, nerozprávajú sa nahlas. Každý stravník po konzumácii obeda odnesie  k okienku použitý riad. Toto pravidlo dodržiavajú aj žiaci, ktorí chodia na doplnkové stravovanie cez prvú veľkú prestávku.
 8. Školské ovocie, jogurty k obedu žiak skonzumuje v jedálni alebo ho odnáša v taške domov.

 

                                                                 Čl. 7

Popoludňajšia činnosť žiakov

 1. Popoludňajšia činnosť začína tak, aby žiaci dodržali obedňajšiu prestávku 30 minút.
 2. Organizovaná záujmová a mimo vyučovacia činnosť sa vykonáva v učebniach školy a v telocvični pod vedením pedagogických zamestnancov, trénerov, rodičov.
 3. Žiaci, ktorí majú záujmovú činnosť v telocvični, sa do pavilónov nevracajú.
 4. Na popoludňajšiu činnosť v priestoroch školy si nosia žiaci prezuvky.

 

                                                                  Čl. 8

Správanie sa žiaka mimo školy

 1. Za správanie žiaka mimo školy zodpovedá rodič.
 2. Ak žiak mimo vyučovania a počas prázdnin vykoná skutok, ktorý znevažuje meno školy, škola má právo udeliť žiakovi výchovné opatrenie.
 3. Povinnosťou každého žiaka je správať sa slušne, pomáhať starším, chrániť prírodu, čistotu obce a celého okolia.

 

                                                                  Čl. 9

Oblečenie a zovňajšok žiaka

 1. Žiak chodí do školy upravený, slušne a čisto oblečený.
 2. Žiak svojím oblečením a zovňajškom nevyvoláva verejné pohoršenie, rozruch, nerozptyľuje pozornosť ostatných žiakov a pedagógov počas vyučovania.
 3. Je nevhodné farbiť si vlasy neprirodzenými odtieňmi, robiť si mejkap ( okrem zdravotných dôvodov ), lakovať nechty farebným lakom, nosiť peercing, ostré kovové ozdoby.
 4. V obliekaní je nevhodné nosiť módne výstrelky, odev musí zakrývať celý trup - celé brucho, chrbát, plecia, prsia.
 5. Žiaci nenosia odevy s grafickými znakmi propagujúcimi vulgarizmy, násilie, drogy, sex, rasizmus, sekty ( v akomkoľvek jazyku).
 6. Triedny učiteľ informuje rodiča o nevhodnosti oblečenia, o neprimeranosti vonkajšieho vzhľadu k veku dieťaťa.

 

 

 

 

 

Čl. 10

Veci, ktoré žiak nesmie nosiť do školy. Zakázané činnosti

 1. Žiak nosí do školy len veci potrebné k vyučovaniu.
 2. Nesmie nosiť ostré predmety, predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie žiakov a zamestnancov školy – nože, reťaze, tzv. boxery, laserové baterky.
 3. Nenosí časopisy propagujúce násilie, erotické a pornografické materiály.
 4. Mobilný telefón, finančnú hotovosť, šperky, hodinky nosí žiak na vlastnú zodpovednosť.
 5. Za protizákonné sa považuje nakrútenie zvukového záznamu alebo videozáznamu, zhotovenie fotografií s erotickými a vulgárnymi motívmi, videá propagujúce bitky medzi žiakmi a iné násilie a ich šírenie prostredníctvom mobilných telefónov, internetu a iných médií.
 6. Za protizákonné sa považuje zhotovenie akéhokoľvek zvukového záznamu, videozáznamu, fotografie žiaka alebo pedagóga bez jeho vedomia, ich umiestňovanie na rôznych verejnosti dostupných miestach bez súhlasu dotknutej osoby.
 7.  Pedagóg môže žiakovi zobrať veci, ktoré do školy nesmie nosiť. Po vyučovaní mu ich odovzdá, podľa závažnosti kontaktuje zákonného zástupcu, políciu.
 8. Medzi závažné priestupky patrí ublíženie na zdraví, psychický nátlak, krádež, poškodenie vecí žiakov, pomaľovanie budov grafitmi a podobne.

 

Čl. 11

Dochádzka do školy

 1. Základná školská dochádzka je povinná.
 2. Zákonný zástupca má bezodkladnú povinnosť oznámiť neprítomnosť dieťaťa v škole.
 3. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka v škole sa uznáva: choroba, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, prerušená premávka hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine, účasť žiaka na súťažiach.
 4. Ak žiak nebol na predchádzajúcej vyučovacej hodine, je povinný sa vyučujúcemu ospravedlniť na začiatku vyučujúcej hodiny. Učiteľ nemusí akceptovať ospravedlnenie žiaka, ak mal dostatok času na doučenie učiva.
 5. Rodič môže ospravedlniť žiaka najviac 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, 5 dní za polrok školského roka z vážnych rodinných a zdravotných dôvodov.
 6. Ak ide o častú, opakovanú neprítomnosť žiaka v škole, môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka i pri kratšom vymeškaní vyučovania ako 3 dni.
 7. Ak žiak nepredloží ospravedlnenie do 3 dní po nástupe do školy, považuje sa neprítomnosť žiaka na vyučovaní za neospravedlnenú.
 8. Ak má žiak v školskom polroku neospravedlnených:

      15 hodín - zníži sa mu známka zo správania o jeden stupeň ( uspokojivé),

      16 – 30 hodín – zníži sa mu známka o dva stupne ( menej uspokojivé),

      nad 30 hodín – zníži sa známka zo správania o tri stupne ( neuspokojivé)

 1. Ak  žiak v mesiaci vymeškal viac ako 15 neospravedlnených hodín, najneskôr do troch pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca riaditeľka školy oznámi obci, kde má rodič trvalý pobyt a okresnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, zanedbanie povinnej školskej dochádzky.
 2. Žiaka na rodinnú dovolenku môže uvoľniť riaditeľ len na základe písomnej žiadosti rodiča.
 3. Ak žiak počas polroka vymešká viac ako 40% z vyučovania daného predmetu a má málo známok, oznámi vyučujúci túto skutočnosť riaditeľovi školy, na návrh ktorého môže byť žiak z daného predmetu skúšaný komisionálne. Pri 60% vymeškaných hodín z daného predmetu komisonálne skúšky absolvovať musí.

Čl. 12

Oslobodenie žiaka od vyučovania

 1. Žiak môže byť v školskom roku oslobodený od navštevovania niektorého predmetu len na základe písomného odporúčania lekára.
 2. Žiak oslobodený z niektorého predmetu nemusí byť na základe informované súhlasu rodiča prítomný na vyučovacej hodine, pokiaľ je táto vyučovacia hodina prvá alebo posledná.
 3. Oslobodený žiak, ak na hodinách nevykonáva predpísanú činnosť, musí dodržiavať pokyny vyučujúceho a všetky nariadenia týkajúce sa používania mobilných telefónov a zvukových aparátov.
 4. Žiak úplne oslobodený od telesnej výchovy sa nemôže zúčastniť lyžiarskeho ani plaveckého výcviku, absolvovať športové tréningy.

 

Čl. 13

Pravidlá hodnotenia a klasifikácie

 1. Žiak má právo na to, aby sa v procese hodnotenia pedagóg voči nemu správal humánne a uplatňoval pedagogický takt.
 2. Žiak, žiak so špeciálne výchovno-vzdelávacími potrebami  je hodnotený a klasifikovaný podľa Metodického pokynu č.22 / 2011.
 3. Zákonný zástupca žiaka je o hodnotení a klasifikácii informovaný prostredníctvom žiackej knižky a internetovej žiackej knižky.
 4. Zákonný zástupca žiaka má právo nahliadnuť do klasifikačného záznamu žiaka tak, aby bola zabezpečená ochrana osobných údajov ostatných žiakov, môže nahliadnuť i do písomných prác po rozhovore s vyučujúcim alebo na schôdzkach rodičovského združenia.
 5. Žiak má právo byť informovaný o klasifikácii a hodnotení.
 6. Žiak nemá právo listovať v klasifikačnom zázname.

 

Čl. 14

Nakladanie s majetkom školy

 1. Žiak je povinný chrániť školský majetok a predchádzať škodám.
 2. V prípade neúmyselného alebo zámerného poškodenia školského majetku sú jeho zákonní zástupcovia povinní škodu odstrániť do jedného mesiaca od dátumu škody, a to: opravou veci vo vlastnej réžii alebo zaplatením opravy so všetkými nákladmi.
 3. Za úmyselné poškodenie školského majetku podľa rozsahu bude žiakovi udelené výchovné opatrenie.

                          

Čl. 15

Opatrenia vo výchove

 1. Podľa závažnosti previnenia voči školskému poriadku možno žiakovi uložiť výchovné opatrenie v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ.
 2. Napomenutie a pokarhanie od triedneho učiteľa sa dáva so súhlasom pedagogickej rady. Pokarhanie od riaditeľa školy je v kompetencii riaditeľa školy. O znížení známky zo správania podľa závažnosti priestupku rozhodne pedagogická rada.
 3. Za menej závažné porušenie disciplíny sa považuje:
  1. neskoré príchody na vyučovanie,
  2. zabúdanie prezuviek, školských potrieb a učebných pomôcok, úboru na telesnú výchovu,
  3. nepripravenosť žiaka na vyučovanie,
  4. zabúdanie ŽK,
  5. používanie mobilu namiesto kalkulačky,
  6. nerešpektovanie pokynov vyučujúcich, dozor konajúcich učiteľov,
  7. neúmyselné ublíženie spolužiakovi,
  8. neúmyselné poškodenie majetku školy.
 4. Za závažné porušenie disciplíny sa považuje:
 1. neospravedlnená neprítomnosť žiaka na vyučovaní počas celého dňa,
 2. úmyselné ublíženie spolužiakovi,
 3. spáchanie priestupku alebo trestného činu v priestoroch školy, ktoré boli prešetrené s meritórnym rozhodnutím policajného orgánu,
 4. fajčenie, požitie alkoholického nápoja, energetického nápoja, omamnej  alebo psychotropnej látky v čase vyučovania, pred príchodom do školy alebo po odchode zo školy
 5. odmietnutie podrobiť sa vyšetreniu za účelom zistenia, či žiak nepožil alkohol, omamnú alebo psychotropnú látku,
 6. šikanovanie, obmedzovanie konania alebo práv ostatných účastníkov vzdelávacieho procesu.
 1. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického alebo nepedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc a policajný zbor. Toto opatrenie slúži na upokojenie žiaka a riaditeľ o ňom vyhotoví písomný záznam.
 2. Žiakovi možno udeliť pochvalu od triedneho učiteľa, pochvalu od riaditeľa školy za mimoriadne výsledky v súťažiach, prejavy aktivity a iniciatívy, za záslužný čin, reprezentáciu školy.

 

                                                                     Čl. 16

Kontakt rodiča s učiteľom

Zákonný zástupca má právo:

 1. oboznámiť sa so školským poriadkom a výchovno-vzdelávacím programom školy,
 2. byť informovaný a výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 3. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 4. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
 5. vyjadrovať sa k činnosti školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
 6. byť prítomný na komisionálnych skúškach svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

Povinnosti zákonného zástupcu:

 1. rodič alebo iný zákonný zástupca je povinný vytvárať nevyhnutné materiálne, sociálne a psychohygienické podmienky pre úspešnú školskú prípravu svojho dieťaťa,
 2. je povinný pre svoje dieťa zabezpečiť miesto na prípravu do školy, stravovací režim, starostlivosť o hygienu, o zdravotný stav,
 3. je povinný  zabezpečiť pre dieťa všetky školské potreby a pomôcky,
 4. dbať na pravidelnú a včasnú dochádzku dieťaťa,
 5. podnecovať u svojho dieťaťa záujem o školské vzdelávanie,
 6. komunikovať a spolupracovať s vyučujúcimi, a tak zjednocovať svoje výchovné pôsobenie,
 7. kontrolovať plnenie školských povinností, domácu prípravu a pripravenosť dieťaťa na vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín,
 8. venovať požadovanú starostlivosť dieťaťu so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 9. informovať školu o zmene bydliska, zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jeho výchovu a vzdelávanie,
 10. zabezpečiť písomné ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v škole,
 11. nahradiť škodu, ktorú dieťa zavinilo,
 12. prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

 

                                                                   Čl. 17

Kontakt žiaka s učiteľom

 1. Žiak sa obracia v osobných  veciach na triedneho učiteľa alebo na učiteľa, ku ktorému má dôveru, v jeho neprítomnosti na vedenie školy.
 2. Vstup žiakov do kabinetov a zborovne je dovolený len v prítomnosti učiteľa.
 3. Žiaci sa bezdôvodne nezdržiavajú pred zborovňou, nerušia zbytočne vyklopávaním. Žiak sa obracia na učiteľa počas jeho prítomnosti  v triede alebo v pavilóne počas prestávky.
 4. Žiak  sa môže kontaktovať na učiteľa aj prostredníctvom telefónu, mailu, ale len s jeho súhlasom.

 

                                                                    Čl. 18

Školský úraz a náhle ochorenie žiakov

 1. Žiak je povinný okamžite nahlásiť úraz vyučujúcemu, dozor konajúcemu učiteľovi alebo triednemu učiteľovi, aby mu mohla byť poskytnutá prvá pomoc.
 2. Pokiaľ si úraz vyžaduje ambulantné alebo nemocničné ošetrenie, s pomocou spolužiakov sa dostaví do kancelárie školy.
 3. Zistenú skutočnosť škola oznamuje rodičovi, v prípade naliehavosti zabezpečí zdravotnú starostlivosť kontaktom s lekárom.
 4. Každý úraz vyučujúci alebo dozor konajúci učiteľ zapíše do knihy drobných úrazov.
 5. Pri náhlom ochorení žiaka sa škola vždy telefonicky skontaktuje s rodičom.
 6. Ambulanciu školského zubného lekára navštevujú žiaci bez sprievodu učiteľa.

 

                                                                    Čl. 19

Povinnosti týždenníka

 1. Mená  2 týždenníkov vpisuje do triednej knihy triedny učiteľ na každý týždeň.
 2. Týždenníci vždy pred vyučovaním skontrolujú triedu – zabezpečia čistotu tabule vždy po skončení vyučovacej hodiny, kriedy, učebné pomôcky podľa požiadaviek vyučujúcich.
 3. Neprítomnosť žiakov nahlasujú na začiatku každej vyučovacej hodiny.
 4. Počas veľkých prestávok zabezpečia vetranie triedy, polievanie kvetov.
 5. Dbajú na dodržiavanie čistoty a poriadku počas vyučovania.
 6. Poškodenie majetku hlásia triednemu učiteľovi alebo dozor konajúcemu učiteľovi.
 7. Po ukončení vyučovania zotrú tabuľu, skontrolujú vyloženie stoličiek, čistotu a poriadok v triede a okolo koša, zatvoria okná.
 8. Pri neplnení povinností na návrh vyučujúcich môže byť predĺžená povinnosť týždenníkov.

 

Čl. 20

Školské akcie

                            (Školské exkurzie, výlety, škola v prírode, lyžiarsky výcvik,

                             cvičenia v prírode, didaktické hry, ochrana človeka a prírody)

 

 1. Na všetkých podujatiach organizovaných školou sa dodržiavajú platné predpisy v plnom rozsahu.
 2. Každý žiak má informovaný súhlas rodiča na účasť na školskej akcii, podpísaný na začiatku školského roka.
 3. Žiaci dodržiavajú pokyny učiteľa a vychovávateľa - sú povinní dodržať termín odchodov, príchodov, bez vedomia vyučujúceho nesmú opustiť skupinu.
 4. Žiaci musia ukončiť akciu na tom mieste, z ktorého odchádzali.

 

Čl. 21

Uvoľňovanie žiaka z vyučovania, zo školskej akcie

 1. Žiak môže byť uvoľnený iba na základe žiadosti rodiča.
 2. Ak má žiak na žiadosť rodiča po ceste zo školskej akcie vystúpiť skôr ako v cieľovej stanici, rodič zabezpečí, že žiaka pri výstupe z dopravného prostriedku bude čakať dospelá osoba. Túto požiadavku oznámi včas učiteľovi.
 3. Ak sa žiak dopravuje na školskú akciu iným dopravným prostriedkom, ako zabezpečila škola, rodič oznámi učiteľovi, kedy a kto dopraví žiaka na školskú akciu. Rovnako sa postupuje pri predčasnom odchode žiaka zo školskej akcie.

 

 

Čl. 22

Ďalšie nariadenia

            V súlade s platnými zákonmi je v priestoroch školy a na školských akciách zakázané:

      1.   slovné zastrašovanie, fyzické a psychické násilie,

      2.   propagácia násilia, rasizmu, intolerancie, toxikománie,

      3.   prechovávanie predmetov ohrozujúcich život a zdravie,

      4.   reklama, prechovávanie, predaj, poskytovanie, užívanie psychotropných látok, jedov a 

            prekurzorov (alkohol, tabakové výrobky, organické rozpúšťadlá a nelegálne drogy).

                                                      

 

Čl. 23

Záverečné ustanovenia

1.  Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov Spojenej školy - ZŠ, Mierová 134, Svit.

2.   Porušenie Školského poriadku posúdi po objektívnom prešetrení triedny

      učiteľ, vyučujúci, pedagogická rada, zástupca  riaditeľa a riaditeľ školy.

 1. S obsahom školského poriadku  sa žiaci oboznámia na triednickej hodine na začiatku

      školského roka a počas školského roka podľa potreby.

 1. Školský poriadok nadobúda účinnosť 1.septembra 2017 Zároveň sa ruší  platnosť Školského poriadku z 1. 9. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časť č.2  Školský poriadok ZUŠ

 

 

 

VŠEOBECNÉ  POKYNY

 

 1. Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. Základná umelecká škola môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých.
 2. Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje                    na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách                        a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.
 3. S týmto školským poriadkom budú oboznámení:
 • žiaci hudobného odboru - PŠ, I. stupňa základného štúdia - na prvej vyučovacej hodine hudobnej náuky,
 • žiaci VO, TO - na prvej vyučovacej hodine,
 • žiaci II. stupňa základného štúdia a  ŠPD - na prvej vyučovacej hodine individuálneho vyučovania,
 • rodičia - na prvom rodičovskom združení v príslušnom školskom roku.

Poučenie o školskom poriadku  žiaci potvrdia  podpisom v prezenčnej listine.

Školský poriadok je k nahliadnutiu v zborovni, v riaditeľni a na internetovej stránke školy .

 1. Riaditeľ Spojenej školy môže rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia, podľa § 50 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov pre žiakov ak:
 1. žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok,
 2. žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov podľa § 49 ods. 4.
 1. O dochádzke a prospechu žiaka sa rodičia môžu informovať:
 • v čase vyučovacej hodiny svojho dieťaťa - v individuálnom vyučovaní,
 • pred alebo po vyučovaní - v skupinovom vyučovaní,
 • na rodičovskom združení.
 1. Aktuálne informácie pre rodičov a žiakov budú zverejňované na internetovej stránke školy.
 2. Ak žiak z akýchkoľvek dôvodov vymešká v priebehu klasifikačného obdobia                     v predmete viac ako 30 % vyučovacích hodín, vyučujúci daného predmetu podá návrh na pedagogickej rade žiaka neklasifikovať a po schválení pedagogickou radou mu bude umožnené komisionálne preskúšanie.
 3. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uplatňujú aj dokumenty:
 • Metodický pokyn č. 21/2009-R z 22. decembra 2009 na klasifikáciu a hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl.
 • Metodické usmernenie MŠ SR č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách.

 

 

 

 

Čl. 1

Nariadenia školy

 

1. Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak je povinný uhradiť čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom  v stanovenom termíne.

2.  Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak môže zo závažných dôvodov prerušiť štúdium na základe písomnej žiadosti so súhlasom riaditeľa školy maximálne na jeden rok - 12 mesiacov.

3.  Ak je žiakovi prerušené štúdium s ukončeným ročníkom na obdobie jedného roka, bude       po prerušení štúdia pokračovať v štúdiu.

4.  Ak je žiakovi prerušené štúdium počas školského roka, bude po prerušení štúdia v ďalšom školskom roku zaradený do ročníka, v ktorom štúdium prerušil a zákonný zástupca žiaka             je povinný uhradiť školné za mesiace, ktoré žiak navštevoval.

5.  Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak môže písomne požiadať o predčasné ukončenie štúdia. Riaditeľstvo školy môže štúdium predčasne ukončiť posledným dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola predložená žiadosť o predčasné ukončenie štúdia, príspevok na  čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom sa nevracia.

6.  Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak môže písomne požiadať o vrátenie príspevku na čiastočnú  úhradu nákladov spojených so štúdiom, ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov zúčastňovať na vyučovaní dlhšie ako štyri týždne  (kúpeľná liečba, sanatórium a podobne).

7.  Ak sa žiak nezúčastňuje na vyučovaní, príspevok na  čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom sa nevracia.

8. Na verejnom kultúrnom podujatí môže žiak účinkovať len so súhlasom učiteľa hlavného predmetu a na základe informovaného súhlasu rodiča.

9.  Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak môže písomne požiadať o odpustenie príspevku na  čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom s priloženým  dokladom          o tom, že je  poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. O odpustení príspevku rozhodne zriaďovateľ základnej umeleckej školy.

10.  Žiakov zadeľuje a prideľuje vyučujúcim riaditeľstvo školy. Písomné žiadosti rodičov môžu byť zohľadnené.

 

 

Čl. 2

Organizácia vyučovania

 

 1. Vyučovanie v ZUŠ prebieha prevažne v popoludňajších hodinách, rozvrhy hodín sú individuálne u každého vyučujúceho.
 2. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, vyučovacie hodiny možno spájať alebo deliť.       

3.   V hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore možno do vyučovacieho bloku spojiť najviac tri hodiny. Pri individuálnom vyučovaní sa 1,5 hod. delí na dve vyučovacie jednotky:

 • 45 a 25 minút,
 • 35 a 35 minút
 • 40 a 30 minút.

4. Prestávky trvajú:

 • 5 minút - po 45 minútovej vyučovacej hodine, po troch žiakoch v individuálnom vyučovaní,      
 • 10 minút - po vyučovacej hodine trvajúcej viac ako 45 minút vo VO, TO, LDO.

5.   Príchod učiteľov do školy je 15 minút pred začiatkom jeho rozvrhom stanovenej vyučovacej hodiny. Učiteľ môže opustiť pracovisko až po skončení vyučovania. Príchod a odchod zaznačia zamestnanci do knihy dochádzky v zborovni školy.

6.  Pri preberaní žiakov z materskej školy je vyhotovené potvrdenie o preberaní dieťaťa učiteľom školy a podpísané rodičmi, resp. zákonnými zástupcami.

7.  Za bezpečnosť žiakov pri prechode z materskej školy do budovy školy alebo do Domu kultúry     vo Svite zodpovedá vyučujúci.                

8.  Žiak prichádza na hodinu s dostatočným predstihom a odchádza zo školy po skončení vyučovania.

9.  V škole je zavedené prezúvanie. Žiaci  sa  prezúvajú pred vstupom do triedy. Učiteľ zabezpečí uzamknutie obuvi a zvrchníkov v šatni v pavilóne D.  V ostatných pavilónoch           si žiaci odev a obuv nosia so sebou do učebne.

10.  Žiaci tanečného odboru sa pripravujú na vyučovanie v šatni, ktorá je určená                       na prezliekanie a odkladanie osobných vecí. Žiak neodkladá v šatni cenné predmety, škola      za nich neručí v prípade straty. Učiteľ po prezlečení žiakov, zamyká šatňu.

11. Žiaci sa správajú tak, aby nespôsobili úraz sebe ani ostatným.

12.  V areáli školy nie je dovolené z bezpečnostných dôvodov používať kolieskové korčule, jazdiť na bicykli alebo na iných dopravných prostriedkoch.

13. Na odkladanie bicyklov je vyhradené miesto so stojanom pred budovou školy.

14. Do priestorov školy je prísny zákaz vstupu cudzím osobám, ktoré sa nezúčastňujú vyučovania.

15. Do priestorov školy je prísny zákaz vstupu so psom alebo iným zvieraťom.

16. Je zakázané používanie mobilného telefónu a inej techniky počas vyučovacej hodiny. Žiak môže mobilný telefón použiť s povolením vyučujúceho na kontaktovanie rodiča. V prípade porušenia tohto príkazu učiteľ upozorní rodičov na porušenie školského poriadku žiakom.

 

Čl.  3

Práva žiakov

Žiak má právo:

 • na slobodu prejavu v súlade s právnymi a mravnými normami Slovenskej republiky,
 • vhodným a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek,
 • na zrozumiteľný výklad učiva,
 • k učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď,
 • na omyl,
 • vedieť termín skúšania, 
 • na objektívne hodnotenie,
 • na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov,
 • sedieť s kým chce, pokiaľ  svojim  správaním  neruší  učiteľa  alebo spolužiakov,
 • na dodržiavanie "Deklarácie práv dieťaťa" prijaté OSN v roku 1959 a Dohovoru o právach dieťaťa ku ktorému pristúpila Slovenská republika v roku 1990.

Práva zákonného zástupcu:

Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo na žiadosť plnoletého žiaka môže riaditeľstvo základnej umeleckej školy:

 • prerušiť žiakovi štúdium,
 • predčasne ukončiť štúdium,
 • zmeniť učiteľa hlavného predmetu,
 • nariadiť preskúšanie žiaka - ak existujú pochybnosti o správnosti klasifikácie podľa §9 ods. 3 a 4 Vyhlášky o ZUŠ 324/2008 Z. z. a v znení neskorších predpisov,
 • v odôvodnených prípadoch ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako jeden deň,
 • v mimoriadnych prípadoch môže škola zapožičať hudobný nástroj alebo inú učebnú pomôcku na domácu prípravu.

 

Čl. 4

Dochádzka žiakov do školy

 

1.  Žiak je povinný navštevovať vyučovanie vo všetkých predmetoch príslušného odboru určené učebným plánom  v čase dohodnutom a schválenom v rozvrhu hodín.

2. Zákonný zástupca žiaka je povinný ospravedlniť neúčasť žiaka na vyučovaní. Ak ich neospravedlní, môže sa neprítomnosť žiaka považovať za neospravedlnenú.

3. Zákonný zástupca žiaka môže požiadať o uvoľnenie z vyučovania:

 • na jeden deň -  uvoľňuje učiteľ hlavného predmetu,
 • na viac dní - uvoľňuje riaditeľstvo školy na základe písomnej žiadosti.

4. Žiak je povinný chrániť svoje, ale aj zdravie ostatných spolužiakov. Prvú pomoc pri úraze poskytne vyučujúci, škola bezprostredne po úraze zabezpečí odborné lekárske ošetrenie, informuje rodiča a vykoná záznam o úraze.

5. Pri prejave akútneho, prenosného a infekčného ochorenia vyučujúci oboznámi riaditeľstvo školy, rodiča. Ak nie je možné telefonicky informovať rodiča, zabezpečí škola  lekárske ošetrenie v sprievode dospelej osoby.

6. Ak žiak vymešká 3 vyučovacie  hodiny po sebe bez oznámenia, triedny učiteľ je povinný upozorniť zákonného zástupcu žiaka - písomne alebo telefonicky.

 

 

Čl.  5

Správanie sa žiakov

 

 1. Ku všetkým  učiteľom, zamestnancom školy, spolužiakom a dospelým osobám v škole    sa žiaci správajú zdvorilo, slušne a pri stretnutí pozdravia.
 2. Na podujatia školy prichádzajú žiaci s časovým predstihom, aby sa dôkladne na dané podujatie pripravili.
 3. Na vyučovanie si žiaci nosia požadované pomôcky, materiály a odev.
 4. Žiaci dbajú  o svoju osobnú hygienu a nosia hygienické potreby.
 5. Žiaci sa svedomito a systematicky pripravujú na všetky vyučovacie hodiny, ktoré v ZUŠ navštevujú.
 6. Žiaci udržujú svoje pracovné miesta a okolie v čistote a poriadku.
 7. Triedu alebo pracovné miesto môže žiak opustiť len so súhlasom vyučujúceho.
 8. Pred začiatkom vyučovacej hodiny žiaci zaujmú svoje miesta v triede a pripravia             sa na vyučovanie.
 9. Na vyučovaní sa žiaci správajú slušne, sledujú výklad, aktívne a tvorivo pracujú, nevyrušujú.
 10. Ak chcú odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
 11. Ak sa nepripravia, alebo nevypracujú si domácu úlohu, ospravedlnia sa vyučujúcemu        na začiatku hodiny a uvedú dôvod svojej nepripravenosti.
 12. Žiaci dbajú o čistotu a poriadok v budove a v jej areáli, rôzne odpadky hádžu  do nádob   na to určených.
 13. Žiakom je zakázané manipulovať s didaktickou technikou, svetelnými vypínačmi, oknami, žalúziami, môžu to vykonávať len so súhlasom učiteľa.
 14. Nie je dovolené nosiť  do  školy  predmety, ktoré na vyučovaní nesúvisia s vyučovacím procesom, cenné predmety, väčšiu sumu peňazí. Škola nezodpovedá za stratu osobných vecí.
 15. Je zakázané v priestoroch školy používať omamné látky. Porušenie tejto povinnosti          sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.
 16. Je prísne zakázané šikanovať spolužiakov. V prípade takéhoto správania je žiak povinný na to upozorniť vyučujúceho a vedenie školy.
 17. Ak žiaci úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodia školský majetok, zákonný zástupca žiaka je povinný škodu nahradiť v plnom rozsahu.
 18. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú  prostredníctvom učiteľa hlavného predmetu.  
 19. Na podujatiach školy dodržiavajú pokyny učiteľa a ostatných pedagógov, dodržiavajú termín, miesto a čas týchto podujatí.
 20. Na podujatie chodia žiaci vhodne oblečení a obutí.
 21. Prestávky využívajú žiaci na presun z učebne do učebne a na prípravu na ďalší vyučovací predmet.
 22. Ak žiaci prídu na vyučovanie skôr, správajú sa na chodbách školy nehlučne a dbajú o vlastnú bezpečnosť.
 23. Počas vyučovania je zakázané jesť a telefonovať.

 

 

Čl.  6

Správanie sa v odborných učebniach

                     

 1. V učebni VO sa žiaci zdržiavajú len v prítomnosti učiteľa a pracujú na jeho pokyn.
 2. Za bezpečnosť je zodpovedný príslušný vyučujúci.
 3. Pred odchodom z učebne žiaci poupratujú svoj pracovný priestor a vyučujúci vypne elektrické spotrebiče.
 4. V učebni vyučujúci môže používať len elektrické  spotrebiče v nej nainštalované.
 5. Do učebne žiaci chodia v prezuvkách, nosia si pomôcky a príslušný pracovný odev.
 6. Na vyučovanie si žiaci nosia hygienické potreby - mydlo, uterák, hygienické vreckovky.

      S hrnčiarskym kruhom pracujú len na pokyn vyučujúceho v jeho prítomnosti

 1. S vypaľovacou pecou manipuluje len osoba zaškolená na obsluhu pece.
 2. Je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom.
 3. Zistené nedostatky je potrebné nahlásiť vyučujúcemu, prípadne vedeniu školy.

 

 

Čl.  7

Odchod žiakov zo školy

 

1. Po skončení vyučovacej hodiny si žiaci očistia svoje pracovné miesta a odchádzajú domov po vyučovaní.

2. Z triedy žiaci odchádzajú na pokyn vyučujúceho.

4. V školských priestoroch sa žiaci bezdôvodne nezdržiavajú.

 

 

 

 

 

Čl.  8

Starostlivosť o prostredie a majetok školy

 

1. Žiak nesmie poškodzovať školské budovy a ich vnútorné zariadenia. Úmyselné poškodenie alebo  poškodenie z nedbanlivosti sú žiaci, resp. rodičia alebo zákonný zástupca povinní v plnej miere uhradiť.

2. Učebnice, notový materiál, knihy a zošity si žiaci udržiavajú v čistote a nesmú                  ich poškodiť. Ak poškodia učebné pomôcky, musia uhradiť pomernú časť podľa percentuálneho určenia. V prípade straty sú povinní uhradiť čiastku v plnej výške.

3.   Pri prestupe na inú školu sú žiaci povinní vrátiť všetky vypožičané materiály škole.

4.  Všetky vypožičané školské  pomôcky vracajú žiaci na konci každého školského roka.


 

 

Čl.  9

Starostlivosť o svoje zdravie

 

1. Žiaci sú povinní dodržiavať smernice a pokyny upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia   nielen vlastnej osoby, ale aj spolužiakov.

2. Žiaci nesmú v priestoroch školy fajčiť, piť alkoholické nápoje, prechovávať a užívať drogy a omamné látky.

 

 

Čl.  10

Výchovné opatrenia

 

1. Za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku ukladá riaditeľstvo školy opatrenia formou napomenutia alebo pokarhania, až po predčasné ukončenie štúdia.

 

 

Čl.  11

Spolupráca rodiny a školy

 

1. Škola spolupracuje so zákonnými zástupcami žiakov - rodičmi cez Rodičovské združenie    a triednych dôverníkov, ktorí sú volení ako zástupcovia jednotlivých tried. Výbor RZ spravuje finančné prostriedky, ktoré získava z poplatkov rodičov žiakov školy. Raz mesačne konzultuje vedenie školy s výborom RZ aktuality a potreby školy.

2. Zákonný zástupca žiaka má právo poznať školský vzdelávací program, byť informovaný     o prospechu svojho dieťaťa, požiadať učiteľa o konzultácie, požiadať o komisionálne preskúšanie, o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania, zúčastňovať sa na podujatiach školy, podávať námety, sťažnosti a pripomienky na zlepšenie výchovno - vzdelávacieho procesu.

3. V mimoriadnych prípadoch sa zákonný zástupca žiaka môže zúčastniť aj na vyučovacej hodine.

4. Povinnosťou rodičov je dodržiavať podmienky výchovno - vzdelávacieho procesu určené školským poriadkom, zúčastňovať sa zasadnutí RZ, triednych prehrávok, koncertov, výstav   a kultúrnych podujatí školy.

5. Rodič je povinný informovať vyučujúceho o zdravotných alebo iných závažných problémoch dieťaťa.

6.  Rodič je povinný nahlásiť triednemu učiteľovi zmeny v osobných údajoch žiaka.

7.  Rodič je povinný kontrolovať žiacku knižku a potvrdiť to svojim podpisom.

8. V prípade, ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní z týchto dôvodov: choroba, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, mimoriadne udalosti v rodine, aktivita organizovaná inou školou, bude jeho účasť na vyučovaní ospravedlnená.

9.  Rodič je povinný nahradiť škodu, ktorú žiak zavinil.

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 12

Záverečné ustanovenia

 

1. Zmeny v Školskom poriadku vydáva riaditeľstvo školy po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade školy.

2. Školský poriadok ZUŠ  nadobúda účinnosť 1.septembra 2017 Zároveň sa ruší  platnosť Školského poriadku z 11. 10. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Svit 1. septembra 2017                                                    Ing. Elena Berezovskijová

                                                                                                riaditeľka školy

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Mierová 134, 05921 Svit
  Mierová 134 , 059 21 Svit
 • +421 x 0527755342
  0903021333
  fax 0527889741

Fotogaléria