Navigácia

Záverečná správa

Školský rok 2017/2018

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017 / 2018

 

 1. Spojená škola
 2. Mierová 134, 059 21 Svit

      č. t. 052/7755342, fax.788 9741

      internetová adresa: zs@zsmierusvit.edu.sk

      elektronická adresa: www.zsmierovasvit.edupage.org

 

 

3.   Zriaďovateľ:            Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

 

4.   Riaditeľ:                   Ing. Elena Berezovskijová

            Zást. riad.:                Mgr. Miroslava Dlugošová

 

            Rada školy:               Ing. Miriam Kremmerová – predseda / 11 členov /

Rodičovská rada:     Mgr. Katarína Štinčíková – predseda / 20 členov /

Vedúca ŠJ:                Mgr. Andrea Juščáková

 

Počet žiakov:   378/ 182 dievčat       ( na začiatku šk. roka )

                          384 / 184 dievčat      (na konci šk. roka)

1.-4. ročník:    123 /66 dievčat, integrovaní 4 /2

5.-9. ročník :   261/ 118 dievčat, integrovaní 29/7

ŠKD :                77 žiakov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

Počet žiakov

Počet dievčat

Učebný plán

I. A

15

6

iŠkVP

I. B

16

7

iŠkVP

II. A

15

8

iŠkVP

II. B

18

10

iŠkVP

III. A

14

10

iŠkVP

III. B

15

8

iŠkVP

IV. A

16

11

ŠkVP

IV. B

14

6

ŠkVP

V. A

25

9

iŠkVP

V. B

25

15

iŠkVP

V. C

16

8

iŠkVP

VI. A

23

10

iŠkVP

VI. B

24

11

iŠkVP

VI. C

16

4

iŠkVP

VII. A

24

13

iŠkVP

VII. B

25

13

iŠkVP

VIII.A

24

11

ŠkVP

VIII.B

21

6

ŠkVP

IX. A

21

10

ŠkVP

IX.B

17

8

ŠkVP

 

a/ počet zapísaných žiakov do 1.ročníka k 30.6.2018 : 40 žiakov/  22  dievčat

    skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2018 :         43 žiakov /  24 dievčat

    počet detí s odloženou školskou dochádzkou :           1 žiakov / 0  dievčatá       

                                                    

b/ počet prihlásených / prijatých žiakov na SŠ:

Počet žiakov 9. ročníka prihlásených / prijatých  na SŠ :  38

Gymnáziá:  16                                                                             

SOŠ (4- ročný odbor): 5   

SOŠ ( 3- ročný odbor): 2           

Obchodná akadémia: 1                     

SPŠ: 4

Hotelová akadémia: 1                                 

Súkromná tatranská akadémia:   4

SZŠ: 5                           

 

Nižšie končiaci žiaci:                       10

SOŠ – 2-ročné:                                 6

5. roč. – OG                                      2

8. roč. – bilingv. G                            2

 

 6. Klasifikácia  - výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov v šk. roku 2017/ 2018:

a/ Prospech:

Prospelo:                 352 žiakov                     

Neprospelo:               27 žiakov                         

1.-4.roč.:                      0                          

5.-9.roč.:                    27                        

Nehodnotení:               5                         

 

Opravné skúšky:          11

Komisionálne skúšky:  4 ( štúdium mimo územia SR )

 

 

Študijné výsledky žiakov 1. - 9. ročníka

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Prospeli

31

32

28

30

55

49

46

43

38

356

Neprospeli

0

0

0

0

8

14

3

2

0

27

Nehodnotení

0

1

1

0

3

0

0

0

0

5

 

 

Testovanie 9- 2018                          priemer   SR:  M –    55,9  %        SJL –  63,0 %

                                                          priemer  ZŠ:  M –   73,3 %        SJL – 73,1 %

Monitor  - Testovanie 2018 žiakov 9.ročníka: v matematike  z 38 žiakov bolo o 17,4 % nad národný priemer, v slovenskom jazyku a literatúre z 38 žiakov bolo o 10,1  % nad národný priemer.

 

b/ Správanie žiakov – výchovné opatrenia:

Napomenutie tr. učiteľom:           5

Pokarhanie   tr. učiteľom:            14    

Pokarhanie riad .školy:                 21   

Znížená známka 2.stupňa:            10

Znížená známka 3.stupňa:            8

Znížená známka 4.stupňa:            13

 

 

Spolu :                                       71   

 

c/ Pochvaly žiakom:

Pochvaly triednym učiteľom:   118        

Pochvaly riaditeľom školy:      101     

 

Spolu:                                     219      

 

 

 

 

 

 

Vých.opatrenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Pochvala tr. uč.

28

27

10

7

5

10

13

10

8

118

Pochvala riad.

2

2

   4

6

20

13

12

23

19

101

Napomenutie tr .uč.

0

0

0

1

2

1

1

0

0

5

Pokarhania tr.

0

0

0

0

5

4

0

5

0

14

Pokarhanie riad.

0

0

0

0

10

10

1

0

0

21

Stupeň 2

0

0

0

1

3

2

0

4

0

10

Stupeň 3

0

0

0

0

1

4

3

0

0

8

Stupeň 4

0

0

0

0

3

6

3

1

0

13

 

d/ vzdelávací program:

1. ročník:

Inovovaný štátny vzdelávací program - 20 hodín

Voliteľné hodiny: 1 hod. – ANJ,  1 hod. - MAT

 

2. ročník:

Inovovaný štátny vzdelávací program - 20 hodín

Voliteľné hodiny: 2 hod. – ANJ,  1 hod- MAT

 

3. ročník:

Inovovaný štátny vzdelávací program – 23hodín

Voliteľné hodiny: 1 hod. – VYV, 1 hod. - TSV

 

4.ročník:

Štátny vzdelávací program -  21 hodín

Školský vzdelávací program – 5 hodín: 1 hod. – SJL, 1 hod. – MAT, 1 hod. – PDA, 1 hod. – VYV, 1 hod. – TEV

 

5. ročník:

Inovovaný štátny vzdelávací program – 24 hodín

Voliteľné hodiny – 3hodiny: 1 hod. – ANJ,  1hod. - MAT,  1 hod. -  TSV

 

6. ročník:

Inovovaný štátny vzdelávací program - 25 hodín

Voliteľné hodiny: 1 hod. – ANJ,  1 hod – MAT, 1hod – DEJ, 1 hod - TSV 

 

7. ročník:

Inovovaný štátny vzdelávací program - 26 hodín

Voliteľné hodiny: 1 hod. – ANJ, 1 hod. – MAT, 1 hod. – SJL, 1 hod. – TSV

 

8. ročník:

Štátny vzdelávací program – 23 hodín

Školský vzdelávací program – 7 hodín: 1hod. – DEJ,  1 hod. - MAT, 1 hod. – BIO, 1 hod. – FYZ, 1 hod. – 2. CJ /NEJ, RUJ/,  1 hod. –  TSV, 1 hod. - GEO

 9.ročník:

Štátny vzdelávací program – 27 hodín

Školský vzdelávací program – 3 hodiny: 1 hod. – SJL, 1 hod. – 2.CJ /NEJ, RUJ/, 1 hod - TSV

 

e/ počet zamestnancov školy:                                45

Počet ped. zamestnancov:    1.-  4.ročník                  8                                          

                                             5.-  9.ročník                 22                               

Počet vých. zamestnancov v ŠKD:                            3                               

 

                                                    

Počet prevádzkových zamestnancov:                        5                                   

Referentka   PP a M:                                                  1                             

Referentka -  ekonómka:                                            1                             

Počet zamestnancov v ŠJ:                                          5                             

 

Kvalifikovanosť pedagógov: 90%

100%  - 1.-4. ročník, Školský klub detí

100%  - 5.-9. ročník: SJL, , BIO, TSV, , NAV, ETV,  FYZ, TEH, THD,  DEJ , GEO, OBN

95% - MAT,84%- ANJ,  67% - VYV,   55% - INF,  50 % - CHEM, 75% -  HUV, 0% - NEJ, VUM,  SEE

 

f/ ďalšie vzdelávanie ped. zamestnancov:  

 

atestačné -                                         Mgr. Ladislav Potočný

 

inovačné -                                          Mgr. Veronika Michalková

                                                           Mgr. Andrea Panáčková

                                                           Ing. Miriam Kremmerová

                                                           Mgr. Zuzana Stoklasová

 

aktualizačné -                                   Mgr. Veronika Michalková

                                                           Mgr. Zuzana Stoklasová

                                                           Mgr. Ladislav Potočný

 

adaptačné -                                        Mgr. Veronika Naščáková

                                                          

                                                                                                            -                                                                                        

                                      

g/  aktivity a prezentácia školy na verejnosti:

Aktivity  1. – 4. ročníka:

- Deň otvorených dverí pre rodičov detí z MŠ,

- podujatia a aktivity pre deti MŠ a rodičov: otvorené hodiny 1. - 4. ročníka, hodiny na IKT tabuli, pasovanie prvákov, stretnutia s rodičmi spolu so školskou  psychologičkou, špeciálnym pedagógom pri zápise detí do 1.ročníka , čítame si rozprávky v MŠ,  vianočný trh v MŠ

- ďalšie aktivity 1. – 4. ročníka: Cvičenie v prírode, Čisté hory, Európsky deň jazykov, Výstava ovocia a zeleniny, Európsky týždeň mobility, Biela pastelka,  Beh Svitom, Svetový deň zvierat – návšteva ZOO SNV, šarkaniáda, návšteva Planetária Liptovský Mikuláš, Zber papiera, Halloween, Mikuláš, Vianočný jarmok Dobra, Pasovačka prvákov, Pasovanie najmenších členov knižnice, čítanie s osobnosťami, lyžiarsky výcvik, naj lyžiar, bežkovanie, naj plavec, plavecká štafeta, naj športovec, karneval, týždeň olympijských kruhov, Noc ľudovej rozprávky, Bláznivý aprílový týždeň,  Tvorivé dielne v Podtatranskej galérii Poprad, Škola v prírode  Slnečný Majer, školské výlety – Stará Ľubovňa, Bricklandia Liptovský Mikuláš, realizácia pocitového chodníka,  MDD – kino Max, Cestujeme s Osmijankom, tematické dni – Deň bez áut, Deň vody, Zeme,  jablka, mlieka, zdravej výživy, školské súťaže: prírodovedko, vlastivedko, vševedko

 

Aktivity  5. – 9. ročníka:

Čisté hory,  školské kolá vedomostných, umeleckých súťaží,  čitateľské besedy,  čitateľský maratón, , návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku,  Halloween, Pancake day, Crazy fashion show, Valentínsky deň , Vianočný jarmok Dobra, Noc ľudovej rozprávky,  čitateľská gramotnosť pre 5. – 8. ročník , Noc s Andersenom, čitateľský maratón, prehliadka nových kníh, besedy so spisovateľmi a o spisovateľoch, tablet vs. kniha, informatická výchova pre 9. ročník, lit.-dejepisná exkurzie – múzeum holokaustu Sereď, Podtatranské múzeum, Jasenová, Dolný Kubín, Leštiny, kníhkupectvo Martinus, exkurzia do Meteorologického a Astronomického ústavu v Starej Lesnej,  do Technického múzea v Košiciach, besedy - s ochrancami prírody, s členmi obč. združenia Tatry a TANAP-u, besedy a projekty zamerané na prevenciu proti negatívnym javom, kriminalite,  dejepisné panely,  terénna hra v spolupráci s SOŠ, I-Bobor, Bláznivý aprílový týždeň

 

- Školské očko: školský časopis v tlačenej a elektronickej podobe – 2x,

- zber papiera žiakov 1. – 9. roč. 2x ročne – 17,7 ton

- prezentácia žiakov v kultúrnych programoch mesta a školy: Mesiac úcty k starším,   Deň matiek, Deň detskej radosti,   

- prezentácia v športových podujatiach mesta a školy: Beh olympijského dňa, vianočný, veľkonočný a koncoročný turnaj vo volejbale, florbale, crossminton liga, volejbalový, plavecká štafeta v spolupráci s CVČ, hokejbalová prípravka, beh mestom

- škola: organizátor súťaží SSAŠ:  okresné kolo v basketbale chlapcov, 

- zapojenie žiakov do 19 vedomostných, 6 umeleckých a výtvarných , 10 športových súťaží v okrese s postupom do vyšších súťaží, 

- výstavky výtvarných prác žiakov  v interiéri školy  - stála galéria,

- publikačná činnosť pedagógov v Novinách  Svit, v Podtatranských novinách, Korzár, TASR - Školský servis, o živote, podujatiach, aktivitách, úspechoch a výsledkoch práce žiakov,

- odborná publikačná činnosť v časopise Mladý vedec, Dobrá škola, Environmagazín, Učiteľské noviny - RNDr. Božová,

- úzka spolupráca so športovými klubmi MŠK Iskra Svit, BKM, AO, FK, so školským športovým strediskom v atletike, tenisovým oddielom - poskytovanie tréningových jednotiek v telocvični školy, účasť na športových podujatiach organizovaných klubmi,

- spolupráca so ZŠ Komenského ul. – využívanie dopravného ihriska v 1.-4. ročníku, návšteva kultúrneho programu ku Dňu matiek,

- spolupráca so súkromnou SZUŠ Fantázia – návšteva kultúrneho programu,

- spolupráca so SOŠ – profesionálna orientácia – prezentácia, terénna hra

- tradícia spolupráce s CVČ v oblasti mimoškolskej záujmovej činnosti: pedagógovia ako vedúci krúžku anglického jazyka, organizovanie súťaží spoločných súťaží pre deti ŠKD, 1.-4. ročníka- súťaž o najlepšieho angličtinára medzi školami  v obvode, poskytovanie učební a telocvične na krúžkovú činnosť a športové podujatia, 

- vyžívanie multifunkčného ihriska,  moderného športového areálu s futbalovým ihriskom s umelým trávnikom a atletickou dráhou s umelým povrchom a vonkajšieho fitness  na školské, mestské a regionálne športové podujatia a súťaže, priestory využívali na športovú činnosť aj deti s MŠ,

- účasť pedagógov na verejnom živote mesta – Mgr. Potočný - predseda AO, PaedDr. Klempa

h/ realizované dlhodobé projekty :

Zdravá škola od roku 1993, Kým nie je príliš neskoro - 1996, Cesta - 1999,  Infovek – 1999,  Evička nám ochorela – 2000, Zachráňme les 2002,   ENV programy a projekty v spolupráci s TANAP-om, Otvorená škola –2003 - oblasť športu /telocvičňa, ihrisko, šk .súťaže/, oblasť informatiky -  Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania - (moderné formy a metódy práce so žiakmi na vyučovaní), Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami – nepilotná škola, Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno – patologických javov v školskom prostredí, Správaj sa bezpečne – 2005,  Mladý vedec – 2007, SME v škole – 2007,  Školské mlieko - 2010,   Školské ovocie – 2010,   Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Dielne 2, Tajný život mesta – 2016, Zober loptu nie drogy, Šport do škôl, Zo školských lavíc do atletickej haly Elán

 

Školské projekty :

1. -. 4. ročník:

Deň Zeme, Deň jablka, Deň vody, Deň mlieka, ochutnávka syrov, Týždeň zdravej výživy

5. -9. ročník:

biológia: Botanikiáda, Natura s naturou, spolupráca s TANAP-om, obč. združením Tatry, Projekt Tatry , uč. pomôcky na poznávanie prírodnín, využitie IKT, Životné prostredie okresu Poprad, Príroda v okolí, Tajný život mesta, Mladý vedec, Environmagazín, Lesoochranárska škola roka,  

geografia: Slovensko, Európa – životné prostredie,  globálne ekologické problémy,

chémia: Voda a vzduch, prezentácie

fyzika: Slnko, Slnečná sústava, Akustika, Motory, Optika, Fotografické prístroje, Galaxie, Zvuk, Hluk a ochrana pred ním, Separovaný odpad,

dejepis: Živá história, regionálne dejiny, Najlepší dejepisár,

občianska náuka, etická/náboženská výchova: Pozitívne vzory v každodennom živote, Moja obec, Veľké spoločenské skupiny,   Deti a rodičia, Zdravý životný štýl, Rodinný rozpočet, Závislosti, médiá a ich vplyv, Ochrana ŽP, Boj proti hladu-pomoc pre Haiti, Dobrá novina, besedy s policajtkou,

anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk: Európsky deň jazykov, projekty s multikultúrnym zameraním,

slovenský jazyk: Ľudovít Štúr, Dom osobnosti čítajú škole, tvorivé písanie

výtvarná výchova: Les ukrytý v knihe, olympijské pohľadnice, Anjel Vianoc

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Priestorové a materiálno-technické podmienky školy:

 

Škola sa nachádza po rekonštrukcii 4 pavilónov ( 24 tried )  z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 998 000 eur. Rovné strechy boli nahradené sedlovými, škola má plastové okná, nové sociálne zariadenia, vybavenie tried novým školským nábytkom, je zateplená.   Rekonštrukcia školy nie je kompletná, 3 pavilóny – telocvičňa ( výmena okien za plastové), pavilón s odbornými učebňami a ŠKD, pavilón s jedálňou , kanceláriami a ďalšími odbornými učebňami zostali v pôvodnom stave.

V spolupráci so zriaďovateľom je snaha postupne z rozpočtu mesta zrekonštruovať aj ostatné priestory školy.

 

24 triedna škola – 20 klasických učební, 9 odborných učební, telocvičňa so športovým areálom, priestorové využitie na 100%,

2 oddelenia ŠKD, 1 oddelenie v bežnej triede – prevádzka a činnosť v zrenovovaných priestoroch, preliezky pre ŠKD

odborné učebne: fyzika, biológia, chémia, geografia s interaktívnymi tabuľami, 3 učebne cudzích jazykov s interaktívnou tabuľou, školská dielňa, telocvičňa so športovým areálom ( multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko s umelým trávnikom, atletická dráha s umelým povrchom, vonkajšie fitness),

2 počítačové učebne s internetom – 24 počítačov,

1 trieda  / B7 /nevyhovuje hygienickým normám, nie je umývadlo – slúži ako zborovňa pre ZUŠ

 

Vybavenosť uč. pomôckami, did. technikou, stav výpočtovej techniky

ŠKD -  vybavenie novým nábytkom, pomôckami a hrami,

klasické učebne  - keramické a listové tabule v triedach 1.-9.ročníka, nový nábytok

internet, tlačiareň, vybavenie na kopírovanie materiálov v zborovni,

uč. pomôcky do kabinetov GEO, DEJ, FYZ, ANJ, MAT,

10 interaktívnyh tabúľ.

 

Vybavenie šk. dielní, šk. pozemku, telocvične

kosenie a výrub stromov, kosenie školského areálu v spolupráci s Technickými službami,

využívanie  školskej dielne v predmete technika – klasické vybavenie + vybavenie pomôckami z projektu Dielne 2,

zatrávnenie školského pozemku

 

Podmienky pre záujmovú činnosť žiakov

: telocvičňa, športový areál - volejbal, futbal, atletika, basketbal chlapci a dievčatá, crossminton, stolný tenis, florbal, vybíjaná, hokejbal, gymnastika

2 učebne programovania – práca s počítačom,

v triedach  a v areáli školy  - ostatné záujmové útvary,

BKM, MŠK Iskra Svit, AO, FK, TO: využívajú telocvičňu a športový areál na tréningové

jednotky v rámci ŠŠS, športových klubov a oddielov .

 

 

 

 

 

 

 

8.  Finančné a hmotné zabezpečenie školy

 

a/ dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov:                  647 907,00 eur

 

b/ príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť:

ŠKD:                                                                                      3 296,00                       

ŠJ    :                                                                                      8 819,74

ZUŠ :                                                                                     4 294,00

 

 c/ finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení

    podľa financovaných aktivít:

 Spolu:                                                                                  8 454,00

 

 Vyplatené dohody a odmeny:                                                4 768,00

 Odvody za dohody a odmeny:                                              1 740,84

 Did. technika a uč. pomôcky, teplo:                                      1 945,16          

 

 

 

 d/ finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,

     právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa

     finančných aktivít:

 

Vyúčtovanie výdavkov za šk.r.2017/2018

RZ Mierovka

 

             
         

EUR

EUR

ZOSTATOK Z MINULÉHO ŠK.ROKU

2 719,57

2719,57

PREDPOKLADANÉ PRÍJMY

 

 

Vyúčtovanie k 31.8.2018

Rodičovské príspevky

   

2 700,00

2 915,00

2 % dane

     

700,00

3 273,53

Vianočná besiedka

 

 

100,00

250,00

SPOLU

       

3 500,00

6 438,53

             

PREDPOKLADANÉ  VÝDAVKY

 

 

Výdavky

Kancelárske potreby do tried

 

300,00

205,50

Školský časopis

     

250,00

165,60

Prevádz.materiál – farby, výzdoba,kanc.potreby

150,00

38,48

Lyže / bežky

     

400,00

 

Imatrikulácia prvákov

   

90,00

28,15

Mikuláš (1.-9.roč.)

   

350,00

202,89

Vianočná besiedka

   

150,00

350,00

Noc ľudovej rozprávky

   

90,00

 

MDD (1.-.9.roč.)

     

350,00

290,26

Reprezentácia školy - cestovné, štartovné

900,00

704,24

Súťaže organ.školou – odmeny

 

700,00

602,56

Knižné odmeny (30.jún)

   

400,00

340,74

Darčeky pre prvákov (1.sept.)

 

160,00

62,02

Darčeky pre deviatakov (30.jún)

 

180,00

194,46

Tablo (deviataci)

     

40,00

40,00

Vydavateľská a publikačná činnosť

 

250,00

 

Priemys. kamera 1 ks (exteriérová učebňa)

100,00

 

Učebné pomôcky

     

50,00

16,79

Školské krúžky

     

50,00

 

Dresy - družstvo školy - športové súťaže - reprezentácia školy

250,00

 

Prezentačný materiál (s logom školy a RZ)

200,00

200,00

Ostatné (registrácia 2% dane, výpisy z BÚ, poplatky,...)

100,00

93,00

Prednáška sexuálna výchova (VII. a IX. Ročník)

110,00

 

Poplatok za zverejnenie v Obch.vestníku

10,00

 

Ostatné výdavky

 

 

 

589,57

38,36

SPOLU

       

6 219,57

3 573,05

             

REKAPITULÁCIA

 

 

 

Rekapitulácia

Zostatok z min.šk.roku

   

2 719,57

2 719,57

Predpokladané príjmy

   

3 500,00

6 438,53

Predpokladané výdavky

 

 

6 219,57

3 573,05

Zostatok na nový školský rok 2018/2019

 

0

5 585,05

             
 

 

   

 

         
       

 

                 

 

 

e/ iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:

Cestovné                                                                                       12 685,22

Finančné prostriedky na učebnice                                                    112,20

Finančné prostriedky na školu v prírode                                       3 500,00

Finančné prostriedky na lyžiarsky výcvik                                     2 566,00

Finančné prostriedky na exteriérovú učebňu                                             5 647,60

 

Hmotná núdza :

školské pomôcky                                                                                962,80

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Výchova a vzdelávanie - ciele

Výchova:

rešpektovanie práv dieťaťa – humanizácia a demokratizácia  školského života,

etické a mravné hodnoty života, národná hrdosť a povedomie občana, právne vedomie žiakov, asertivita, empatia a tolerancia vo vzájomných vzťahoch,

personálna, sociálna, občianska spôsobilosť – výchova pre život a uplatnenie sa vo vzdelanostnej spoločnosti, vlastenecká výchova, multikultúrna výchova v európskom kontexte,

komunikačná spôsobilosť – ovládanie materinského jazyka v spojitosti so získavaním a spracovaním informácií, schopnosť vyjadrovať svoj názor, riešiť problém,

profesijné smerovanie - uplatnenie sa  na základe svojich rozumových schopností, zručností, talentu s cieľom celoživotného vzdelávania, uplatnenia sa na trhu práce,

prevencia detí pred protispoločenskými javmi – projekty na odstraňovanie patologických prejavov života a správania sa detí v škole, rodine, na verejnosti /projekty Kým nie je príliš neskoro, Cesta, Stop šikanovaniu, Správaj sa normálne,

starostlivosť o fyzické a duševné zdravie / projekt Škola podporujúca zdravie, Cesta, Bezpečne na cestách/, aktívny spôsob života vo voľnom čase – mimoškolské a školské aktivity, krúžková činnosť pre žiakov 1.-9.ročníka,

ochrana životného prostredia domova, školy a jej areálu, športoviska, mesta a okolia, spoznávanie regionálnej krajiny - environmentálne projekty, spolupráca s mimovládnymi organizáciami v regióne.

 

 

Vzdelávanie:

kvalifikovanosť ped. zamestnancov 1.-9.ročníka 90%, dodržiavanie odbornosti vyučovania, variabilita, inovácia a efektívnosť metód, foriem práce so žiakmi,

odborné vzdelávanie ped. zamestnancov /profesijný rast a kariérny postup: inovačné štúdium,  I. a II. atestácia, metodické semináre a pod.,

absolvent školy získanými vedomosťami zručnosťami  je spôsobilý uplatniť sa na stredných školách všeobecného a odborného zamerania. Aktívne sa prezentuje zodpovedným výkonom, tvorivým a zodpovedným postojom  k učeniu, práci, k celoživotnému vzdelávaniu. Bude schopný a ochotný osvojovať si efektívne formy štúdia, prácu s informáciami, využívať ich zdroje, navrhovať riešenia na skvalitnenie života. Bude schopný zvládnuť komunikáciu  aj v dvoch cudzích jazykoch. Svojím správaním bude chrániť ľudský život, zdravie a zvyšovať jeho kvalitu, 

kvalita vyučovania a vzdelávania: čitateľská gramotnosť, komunikačná a počítačová gramotnosť, matematická a finančná gramotnosť, spôsobilosť v práci s informáciami a digitálnymi technológiami, výučba cudzieho jazyka od 1. ročníka, 2 cudzích jazykov od 7. ročníka, rozvoj manuálnych a technických zručností žiakov v predmete technika,

práca s talentovanými žiakmi na vyuč. hodinách, v krúžkoch, mimo vyučovania – individuálny prístup, účasť týchto žiakov na vedomostných súťažiach, umeleckých a športových súťažiach,

začlenenie /integrácia/ žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a optimalizácia ich vzdelávania v bežnej  triede ZŠ, individuálny vzdelávací plán, individuálny prístup a spolupráca s rodičmi žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

organizácia školských kôl všetkých postupových súťaží, tradičných školských súťaží, účasť žiakov na kultúrnych a spoločenských podujatiach školy, organizácií  a mesta Svit,

podpora školského športového strediska v atletike, ako i talentov v ostatných športových oddieloch a kluboch, v mimoškolskej krúžkovej a inej záujmovej činnosti,

spolupráca školy a rodiny vo výchove a vzdelávaní, v profesionálnej orientácii žiakov, systematická informovanosť o zámeroch a koncepcii školy, kontakt s rodičom – Rodičovská rada a Rada školy,

program spolupráce s MŠ vo Svite – MŠ Mierová, MŠ Pod Skalkou, spolupráca so všetkými školami a školskými zariadeniami v Meste Svit v prospech výchovy a vzdelávania žiakov,

spolupráca s MÚ vo Svite ako zriaďovateľom, podnikmi a organizáciami  - zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy, odstraňovanie havarijných stavov, zabezpečenie pracovných  podmienok pre žiakov a zamestnancov, bezpečnosti pri práci, ochrany zdravia a hygieny, práca na projektoch zo štrukturálnych fondov – modernizácia školy,

webová stránka školy s cieľom prezentovať históriu, prácu a činnosť školy, aktivity žiakov a ich úspechy pod vedením pedagógov, reprezentácia mesta a školy, aktuálne informácie o školských podujatiach,

internetová žiacka knižka poskytuje rodičom v elektronickej podobe aktuálne informácie vo výchove a vzdelávaní ich dieťaťa,

prezentácia činnosti školy v médiách / denníky, TV Poprad/ - pravidelné príspevky pedagógov, vedenia školy, žiakov v mestských novinách prezentujúce školu a jej činnosť. 

 

 

10. Oblasti, v ktorých sa škola prezentuje a dosahuje veľmi dobré výsledkypráca s talentovanými žiakmi (vedomostné, umelecké, športové súťaže):

 

    

 

Vedomostné súťaže:

 

           

Biologická olympiáda D – okr. kolo:

4. miesto      Šimon Šoltis, VI.B         (projektová časť)                      

11. miesto    Daniel Kováč, VII.B   (teoreticko-praktická časť)

 

 

Biologická olympiáda C – okr. kolo)

5. miesto       Adam Kačmarák , IX.A

12. miesto     Laura Mrštinová , IX.A          

 

                    

Fyzikálna súťaž „Delta“ o pohár riaditeľa Gymnázia D. Tatarku v Poprade:

4. miesto        Marek Kormoš, IX. B

                       Rebeka Hudáková, IX. B

                       Nina Šoltisová, IX. B

                       Adam Kačmarák, IX.A

 

 

 Archimediáda – okr. kolo - kategória G:

4. miesto         Daniela Hricová, VII.A

 

 

Náboj  junior

2. miesto                 Rebeka Hudáková, IX. B

                                Marek Kormoš, IX. B

                                Tibor Ridilla, IX. B

                                Nina Šoltisová, IX. A

 

                               

Prírodovedný päťboj – okresná súťaž Gymnázia Kukučínova pre ZŠ

1.miesto              Renáta Hrušková, IX.A

                            Adam Kačmarák, IX.A

                             Marek Kormoš, IX.B

                             Rebeka Hudáková, IX.B

                             Nina Šoltisová , IX.B

 

 

Chemická olympiáda – okr. kolo:

4.miesto       Adam Kačmarák, IX. A

 

Olympiáda slovenského jazyka – okr. kolo:

7. miesto      Marek Kormoš, IX.B

 

Olympiáda anglického jazyka, 1B – okr. kolo:

5. miesto        Adam Kačmarák, IX. A

Olympiáda anglického jazyka, 1A – okr. kolo

7. miesto         Mário Poláček, VII.A

 

 

Dejepisná olympiáda C – okr. kolo

2. miesto           Marek Kormoš, IX.B

3. miesto           Renáta Hrušková, IX.A

 

Dejepisná olympiáda D – okr. kolo:

2.miesto         Dominika Bodyová, VIII.A

3. miesto        Patrik Lihan , VIII.A

 

Dejepisná olympiáda E – okr. kolo:

2. miesto            Matúš Kuzmik, VII.B

3. miesto            Daniela Hricová , VII.A

 

Dejepisná olympiáda F – okr. kolo:

5. miesto            Marko Miškovič , VI.B

 

Dejepisná olympiáda D – kraj. kolo

17. miesto        Dominika Bodyová, VIII.A

 

Dejepisná olympiáda E – kraj. kolo:

13. miesto            Matúš Kuzmik, VII.B

 

 

Geografická olympiáda G – okr. kolo:

6. miesto              Nina Šurinová, V.A

 

 

Matematická olympiáda – MOZ 6 – okr.kolo

4. miesto           Natália Kušnírová, VI.A

 

Matematická olympiáda – MOZ 8 – okr.kolo

2. miesto            Patrik Lihan, VIII.A

 

Matematická olympiáda – MOZ 9 – okr.kolo

2. miesto            Adam Kačmarák, IX.A

 

Matematická olympiáda – MOZ 9 – kraj.kolo

8. miesto            Adam Kačmarák, IX.A

 

 

Pytagoriáda  P8  - okr.kolo

5. miesto            Patrik Lihan, VIII.A

 

Fyzikálna olympiáda kat. E – okr.kolo

3. miesto         Adam Kačmarák, IX.A

 

 

Fyzikálna olympiáda kat. E – kraj.kolo

10. miesto       Adam Kačmarák, IX.A

           

Olympiáda anglického jazyka ( CVČ) 5.ročník:

1. miesto              Alexandra Marhefková, V.A

2. miesto              Nina Šurinová, V.A

2. miesto              Lukáš Lesný, V.B

3. miesto              Patrícia Petráňová, V.B

4.miesto               Veronika Skubeňová, V.A

 

Medzníky 2.svetovej vojny -

3. miesto            Renáta Hrušková, IX.A

                            Laura Mrštinová, IX.A

                            Dávid Gorlický, IX.A

 

Biblická olympiáda rímsko- kat. – okr. kolo

1. miesto         Marek Kormoš,IX.B

                        Daniel Kováč, VII.B

                        Peter Šaling, V.

 

Biblická olympiáda rímsko- kat. – krajské kolo

4. miesto         Marek Kormoš,IX.B

                        Daniel Kováč, VII.B

                        Peter Šaling, V.

 

Biblická olympiáda greko- kat. – okr. kolo

1. miesto         Štefan Sasák, I.B

2. miesto         Alexandra Sasáková, III.A

                        Tibor Ridilla, IX.B

                        Aneta Ridillová, VIII.A

Pápežské misijné diela – krajské kolo

5.miesto          Marek Kormoš, IX.B

                        Adam Kačmarák, IX.A

                        Renáta Hrušková, IX.A

 

Festival vedy a techniky

Čestné uznanie           Šimon Šoltis, VI.B

                                   Rebeka Ganigovská, III.A

 

 

 

Umelecké súťaže:

 

Anjel Vianoc 2017:

 

Čestné uznanie     Daniela Potočná, II.B

                               Lenka Mlynská, VII.A

                               Renáta Hrušková, IX.A

 

Hviezdoslavov Kubín (prednes poézie a prózy) II.kategória – okr. kolo:

2. miesto             Magdaléna Štinčíková, V.B

 

Slávici z lavice - okr.kolo

3. miesto                Zuzana Šimonová, V.B

 

Šaliansky Maťko – okr. kolo

3. miesto kat. I. -  Alexandra Sasáková, III.A

3. miesto kat. II. – Peter Šaling, V.B               

 

 

Športové súťaže:

 

Súťaž mladých hasičov „O putovný pohár DHZ Batizovce“

2. miesto         Magdaléna Štinčíková, VI.B,  Tomáš Štinčík , VIII.A, Barbora Škyrtová,

                        Alexandra Grivalská, Radoslav Vendrinský,VIII.B, Simona Vendrinská, VI.B

 

Halové atletické majstrovstvá  Vsl. oblasti– hala Elán

1. miesto         Samuel Michalko – skok do diaľky

1.miesto          Samuel Michalko – šprint na 60 m

1.miesto          Samuel Michalko - beh na 150 m

3. miesto         Tomáš Štinčík – šprint na 60 m

 

 

Atletika žiačky – okr. kolo

1. miesto         Sára Kicová, VIII.B – skok do výšky

1. miesto         Sára Kicová, VIII.B – skok do diaľky

2. miesto         Lucia Mudráková, IX.B – beh na 300 m

3. miesto         Rebeka Hudáková, IX.B – vrh guľou

 

 

Atletika žiačky – krajské kolo

 2. miesto        Sára Kicová, VIII.B – skok do diaľky

           

                     

Basketbal žiakov ZŠ – okr. kolo:

2.miesto          Filip Lelkes, IX.A, Samuel Michalko, IX.B, León Šikorský, Dárius Rojko, 

                       VIII.A,  Zdenko Grác, Marek Šimčák, Matúš Kuzmik, VII.B, Jakub Slivenský, 

                        VIII.B, Marián Neuwirth, VIII.A, Slavomír Faix, Vratko Baláž , VI.B, Marko 

                        Miškovič, VI.A

 

 

Florbal  žiakov ZŠ – okresné kolo

3.miesto          Tomáš Štinčík, VIII.A, Martin Hámor, Jakub Slivenský, Eduard Čipkala

                        VIII.B, Tomáš Benko, Samuel Lukáč, Lukáš Ďurana, Samuel Bednár,

                        Alex Hurčala, Erik Géci, IX.A, Samuel Michalko, Tibor Ridilla , IX.B, Ján

                        Levocký, VII.B, Kevin Kuzmik, VII.A, Marko Klein, VI.A

 

 

Malý futbal Futbal CUP  - okresné kolo

2. miesto         Mário Klein, VIII.A, Eduard Čipkala, VIII.B, Tibor Ridilla,  IX.B,

                        Tomáš Benko, Lukáš Ďurana, Samuel Lukáč, IX.A, Ján Levocký, VII.B,

                         Marko Klein, VI.A

 

 

Volejbal chlapci - okresné kolo

3. miesto         Filip Lelkes, Tomáš Benko, Erik Géci, Samuel Lukáč, IX.A,

                       Alex Fábry, Ján Pastrnák, IX.B, Eduard Čipkala, VIII.B, Marek Šimčák, VII.B

 

Plavecká štafeta

2.miesto   

 

Jednotlivci v plávaní:

1.miesto          Andrea Závacká, III.A

                        Adam Hyben, IV.B

Daniel Šoltýs, V.A

Marko Brynczka,VI.A

Natália Kušnírová, VI.A

 

2. miesto         Adela Matušeková,

                        Juraj Dikant, I.B

                        Sofia Smolková, IV.B

                        Rudolf  Vrbenský,  IV.B

                        Timotej Dikant, V.B

                        Martin Ferjanček, VII.A

                        Petra Pristašová, VII.B

                        Nina Šoltísová, IX.B

                            

                                  

3. miesto         Kevin Kuzmik, VII.A

                        Dorota Matušeková, V.

Crossminton – Majstrovstvá Slovenska

 

 

1. miesto         Bianka Jančeková, VI.A

3.miesto          Zuzana Uličná, VII.B

3.miesto          Nina Šoltisová, IX.B

 

 

Podtatranská žiacka hokejbalová liga  U12

 

  4 . miesto  ( miestna oblasť)

                        Marco Capák, III.A, Adam Pažický, IV.B, Dominik Faix, Ľubomír Horňák, 

                       Vladimír Ďurta, Jakub Danč, Adam Tromler, V.A, Timotej Dikant, Šimon Škyrta,

                       Martin Špík, V.B, Jozef Pačaj, Milan Pačaj, V.C

 

Turisticko – orientačný beh

 

 

Krajské kolo:

Najmladší žiaci          1. miesto         Marco Capák, III.A

Najmladšie žiačky:    1. miesto         Andrea Zavacká, III.A

                                    2. miesto         Monika Grácová, IV.B

Mladší žiaci:             3. miesto         Šimon Škyrta, V.B

Mladšie žiačky:         3. miesto         Lesia Sobotová, IV.A

 

 

 

- úspešnosť prijatých žiakov na osemročné gymnáziá, bilingválne gymnáziá ,

- prezentácia a tvorba projektov v prírodovedných a spoločenskovedných predmetoch,

- vysoké percento zapojenia žiakov do školských kôl vedomostných, umeleckých, športových súťaží a úspešnosť v postupových kolách ( CVČ Poprad)  – škola v hodnotení ŠkÚ v Poprade sa umiestnila v okrese na 6. mieste,

- zapojenie žiakov do mimoškolských a záujmových aktivít v škole, CVČ, v športových oddieloch, ZUŠ.

 

11. Návrhy opatrení na zlepšenie stavu:

Výchova:         

eliminovať záškoláctvo  detí z málo podnetného prostredia dôsledným kontaktom

s kompetentnými orgánmi, dôsledná spolupráca s zákonným zástupcom žiaka najmä v 5.

- 6.ročníku, stretnutie s rodičmi v Batizovciach a Gerlachove za účasti starostov,

zlepšiť dochádzku žiakov, znížiť počet vymeškaných neospravedlnených hodín na žiaka

v 5.- 9.roč.,

systematická práca tr .učiteľa 5.-9.roč. s kolektívom  s cieľom spoznať klímu, postoje,

problémy žiakov, vzťah ku škole, učiteľom, k výsledkom svojej práce,

vytvárať pozitívny vzťah žiakov k vzdelávaniu, učiteľovi, k predmetu, optimalizovať

výkony, výsledky najmä u priemerných, slabých, psychicky labilných žiakov pozitívnou

motiváciou,

problémové správanie - venovať sústredenú pozornosť žiakom s problémovým správaním,

úzko spolupracovať s MÚ, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny – kuratela mládeže,

školským psychológom, špec. pedagógom, detským psychiatrom a odborníkmi pre prácu

s mládežou, zabrániť šikanovaniu, negatívnym a patologickým javom,

prehlbovať aktívne a plánované prežívanie voľného času žiakov spoluprácou s inými

organizáciami, zvyšovať záujem žiakov o aktivity organizované školou, organizáciami

a športovými klubmi.

Vyučovanie:

zabezpečiť vyuč. hodinu vo všetkých zložkách kvalitne, využívať progresívne, efektívne metódy a formy práce so žiakmi, skvalitniť oblasť využívania digitálnych technológií, modernizácia uč. pomôcok, did. techniky ,

diagnostikovať v 1.-4.roč., včas  špecifické poruchy učenia – spolupráca so špec. pedagógom, rodičmi,

kvalitou práce  so žiakom, testovaním ich vedomostí, rozumových schopností, zručností presvedčiť rodiča o objektívnosti klasifikácie a hodnotenia, o objektívnosti klasifikácie a hodnotenia,

upevniť postoj rodiča, jeho záujem o vzdelávanie dieťaťa  na našej škole prácou so žiakmi v školskej, mimoškolskej práci, v príprave na prechod na SŠ,

zvyšovať kvalitu ped. procesu na škole sústavným ďalším vzdelávaním pedagógov v rámci kontinuálneho vzdelávania,

zvyšovať úroveň výučby cudzích jazykov vypracovaním výstupných testov.

 

Materiálno-technická  oblasť:

zlepšovať pracovné podmienky žiakov a zamestnancov školy v spolupráci s ostatnými zainteresovanými orgánmi, rodičmi,  priateľmi školy, podnikmi,

modernizovať odborné učebne modernou didaktickou technikou, nákup pomôcok a výučbového softvéru, vybavenie školskej dielne

prepojiť internetom odbornú učebňu biológie 

 

 

12. Iné informácie:

a/  zrealizované zámery v oblasti údržby a materiálneho vybavenia školy:

 

 • oprava havarijného stavu strechy v pavilóne,
 • výmena interiérových dverí v spojovacej chodbe ( 7 kusov),
 • výmena dlažby v spojovacej chodbe ,
 • nákup učebných pomôcok, športových potrieb,
 • nákup výpočtovej techniky ( tablety),
 • výmena podlahovej krytiny v kancelárii riaditeľa,
 • výmena obkladu a umývadiel v triedach a odborných učebniach v pavilónoch C,D O, K.
 • výmena okien v kuchyni
 • výmena podlahovej krytiny v modelovni a zborovni ZUŠ

 

 

potreba:

- postupná rekonštrukcia striech na sedlové v pavilónoch O,  telocvičňa,

- výmena odkvapových žľabov a rúr v pavilóne O,

- výmena okien v nezrekonštruovaných pavilónoch

 

 

 

b/   voľnočasové aktivity:

 

na škole pracovalo 19 krúžkov  / 1 žiak zaradený do viacerých krúžkov/, odovzdaných 278 vzdelávacích poukazov:

príprava na monitor SJL, Po stopách minulosti, crossminton začiatočníci a pokročilí, Davaj, pagavarim, turistický,  tvorivé dielne, volejbal chlapci a dievčatá,  atletický, florbal, príprava na Monitor MAT,  mladý Einstein,  gymnastika, hokejbal, LEGO krúžok, Geoexpert

v rámci Otvorenej školy žiaci využívajú internet a športový areál,

príprava a vypracovanie projektov na jednotlivé predmety v učebniach  programovania,

 

c/ vzájomné vzťahy medzi školou zriaďovateľom, rodičmi, ďalšími právnickými a fyzickými osobami:

spolupráca s rodičmi je na vysokej úrovni v oblasti riešenia otázok a problémov výchovy a vzdelávania, škola má ich podporu vo všetkých oblastiach výchovy a vzdelávania,

kvalita vzťahov so zriaďovateľom je na zásadách otvorenej komunikácie, spolupráca  je konštruktívna, vychádza z tradícií a podmienok školy. Škola má v meste podporu rodičov i zriaďovateľa.

 

 

 

 

Správa bola schválená pedagogickou radou dňa 26.06.2018.

 

 

 

 

V Rade školy bola prerokovaná dňa  17 . októbra 2018.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Elena Berezovskijová

                                                                                                          riaditeľka školy

 

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Spojená škola, Mierová 134, Svit Základná umelecká škola

Adresa školy

Mierová 134, 059 21 Svit

Telefón

+421 903021333

E-mail

zs@zsmierusvit.edu.sk

WWW stránka

https://zussvit.edupage.org/

Zriaďovateľ

 Mesto Svit

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľ

Ing. Elena Berezovskijová

 

 

 

ZRŠ ZUŠ

Mgr. Peter Čapó, DiS. art.

 

 

 

ZRŠ

 

 

 

 

ZRŠ

 

 

 

 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK

Vedúci

Zastúpenie predmetov

Poznámka

Predmetová komisia I:

Bc. Judita Ondyová, DiS. art.

hra na klavíri

hra na klávesových hudobných nástrojoch

 

Mgr. Peter Čapó, DiS. art.

hra na keyboarde

 

 

Mgr. Elena Haviarová, DiS. art.

hra na organe

 

 

Edita Rydlová

hra na akordeóne

 

 

Mgr. Andrea Marchynová, DiS. art.

sólový spev

 

 

Ľubomír Petrík, DiS. art.

 

 

 

 

 

 

Predmetová komisia II:

Mgr. art. Terézia Novotná

hra na husliach

hra na strunových a dychových hudobných nástrojoch

 

Jozef Čuban, DiS. art.

hra na gitare

 

 

Matej Kovalčík, DiS. art.

hra na zobcových flautách

 

 

Marta Ištvániková

hra na klarinete

 

 

 

 

 

Predmetová komisia III:

Mgr. Magdaléna Pemčáková

výtvarný odbor

výtvarného a tanečného odboru

 

Mgr. Ivana Martinková

tanečný odbor

 

 

 

 

 

Umelecká rada školy:

Mgr. Andrea Marchynová

 

 

 

Mgr. Peter Čapó, DiS. art.

 

 

 

Mgr. art. Terézia Novotná

 

 

 

Bc. Judita Ondyová, DiS. art.

 

 

 

Mgr. Magdaléna Pemčáková

 

 

 

Mgr. Ivana Martinková

 

 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 154

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda

BBT

BSG

DDT

DTA

DEC

DRM

DRL

DZT

FOF

GRF

HN-KLA

HIT

AKO

BIC

GIT

Čapó Peter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,33

 

 

 

 

Čuban Jozef

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Haviarová Elena

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Ištvániková Marta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Kovalčík Matej

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

1

 

 

1

1,11

Marchynová Andrea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

Martinková Ivana

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Novotná Terézia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondyová Judita

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

1

 

 

 

1

Pemčáková Magdaléna

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Petrík Ľubomír

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

2

 

2

 

 

Rydlová Edita

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Trieda

HUS

KEY

KLAR

KLAV

ORG

SAX

TRU

FLA

ZF

HSU

HZL

HLA

HN

IMP

ITM

Čapó Peter

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Čuban Jozef

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,33

 

 

Haviarová Elena

 

 

 

1,25

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

 

Ištvániková Marta

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Kovalčík Matej

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1,67

 

 

Marchynová Andrea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

Martinková Ivana

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Novotná Terézia

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

 

Ondyová Judita

 

 

 

1,27

 

 

 

 

 

 

 

 

1,42

 

 

Pemčáková Magdaléna

 

1

 

1,17

 

 

 

1

 

 

 

 

1,25

 

 

Petrík Ľubomír

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

1,6

 

 

Rydlová Edita

 

 

 

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Trieda

KLT

KOH

KOS

KRN

KEB

LUH

LS

LTC

MAL

MOD

MOT

NOH

OBN

EZI

PYB

Čapó Peter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čuban Jozef

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

Haviarová Elena

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

Ištvániková Marta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovalčík Matej

 

1

 

 

1

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

Marchynová Andrea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martinková Ivana

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

Novotná Terézia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondyová Judita

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

Pemčáková Magdaléna

 

 

 

 

1,02

 

 

 

1,02

1

 

 

 

 

 

Petrík Ľubomír

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

Rydlová Edita

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

Trieda

PSK

PSS

PSZ

PSS

PSU

PDX

PDW

SPEV

SPR

SKH

SBY

SRU

SHN

TII

Čapó Peter

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

Čuban Jozef

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haviarová Elena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ištvániková Marta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovalčík Matej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marchynová Andrea

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Martinková Ivana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novotná Terézia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondyová Judita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,75

 

Pemčáková Magdaléna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Petrík Ľubomír

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Rydlová Edita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

                               

 

Trieda

TPX

TTP

TBP

VSU

ZAT

ZHU

Čapó Peter

 

 

 

 

 

 

Čuban Jozef

 

 

 

 

 

 

Haviarová Elena

 

 

 

 

 

 

Ištvániková Marta

 

 

 

 

 

 

Kovalčík Matej

 

 

 

 

 

 

Marchynová Andrea

1

1

 

 

 

 

Martinková Ivana

1

1

 

 

 

 

Novotná Terézia

 

 

 

 

 

 

Ondyová Judita

1

1

 

 

 

 

Pemčáková Magdaléna

1

1

 

1

 

 

Petrík Ľubomír

 

 

 

 

 

 

Rydlová Edita

1

1

 

 

 

 

Prospech žiakov

Trieda

Počet

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

Čapó Peter

11

7

4

0

Čuban Jozef

6

6

0

0

Haviarová Elena

6

4

0

2

Ištvániková Marta

7

7

0

0

Kovalčík Matej

18

15

2

1

Marchynová Andrea

4

4

0

0

Martinková Ivana

9

7

2

0

Novotná Terézia

6

5

0

1

Ondyová Judita

12

10

0

2

Pemčáková Magdaléna

41

41

0

0

Petrík Ľubomír

5

5

0

0

Rydlová Edita

10

10

0

0

Dochádzka žiakov

Trieda

Počet

Zamešk. hod.

Zam. na žiaka

Ospravedlnené

Ospr. na žiaka

Neospravedlnené

Neosp. na žiaka

Čapó Peter

11

133

12,09

133

12,09

0

0,00

Čuban Jozef

6

60,5

10,08

60,5

10,08

0

0,00

Haviarová Elena

6

36

9,00

36

9,00

0

0,00

Ištvániková Marta

7

134

19,14

134

19,14

0

0,00

Kovalčík Matej

18

239,5

14,43

239,5

14,43

0

0,00

Marchynová Andrea

4

69,5

17,38

69,5

17,38

0

0,00

Martinková Ivana

9

121

13,44

120

13,33

1

0,11

Novotná Terézia

6

20

4,53

20

4,53

0

0,00

Ondyová Judita

12

121,5

12,15

121,5

12,15

0

0,00

Pemčáková Magdaléna

41

552

13,72

552

13,72

0

0,00

Petrík Ľubomír

5

58

11,60

58

11,60

0

0,00

Rydlová Edita

10

194

19,40

194

19,40

0

0,00

                   
                             

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP

2

1

 

 

DPP

10

 

 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

1

11

12

vychovávateľov

 

 

 

asistentov učiteľa

 

 

 

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda

Predmet

Počet hodín týždenne

Mgr. Ivana Martinková

tanečný odbor

3

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov

Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška

2

 

2.kvalifikačná skúška

 

1

štúdium školského manažmentu

 

 

špecializačné inovačné štúdium

2

 

špecializačné kvalifikačné

 

 

postgraduálne

 

 

doplňujúce pedagogické

 

 

vysokoškolské pedagogické

 

 

vysokoškolské nepedagogické

 

 

špecializované aktualizačné štúdium

4

 

rozširujúce štúdium

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže

Počet žiakov

Školské kolo

Medzinárodná súťaž

Krajská súťaž

Okresné kolo

Celoslovenská súťaž

Moje obľúbené zvieratko

všetci žiaci výtvarného odboru

1. miesto: Kristína Panáčková

 

 

 

 

 

 

2. miesto: Sofia Smolková

 

 

 

 

 

 

3. miesto: Kim Palada Poľanovská

 

 

 

 

 

 

Cena diváka: Karin Mrštinová

 

 

 

 

Medzinárodná spevácka súťaž "Horné súhvezdie"

Marek Rástocký (duo, sólo)

 

Zlaté pásmo: spevácke duo: Marek Rástocký a Patrícia Ceľuchová

 

 

 

Liptovský Mikuláš

Patrícia Ceľuchová (duo, sólo)

 

Zlaté pásmo: spevácke duo: Marek Rástocký a Nikola Remeňová

 

 

 

 

Nikola Remeňová (duo, sólo)

 

Zlaté pásmo: spev sólo Marek Rástocký

 

 

 

 

 

 

Zlaté pásmo: spev sólo Patrícia Ceľuchová

 

 

 

 

 

 

Zlaté pásmo: spev sólo Nikola Remeňová

 

 

 

Slávik Slovenska

žiaci speváckeho oddelenia ZUŠ

I. kategória:

 

 

 

 

 

žiaci ZŠ

1. miesto: Karolína Panáčková

 

 

 

 

 

 

2. miesto: Alexandra Sasáková, Viktória Servatková

 

 

 

 

 

 

3. miesto: Štefan Sasák, Nina Černická

 

 

 

 

 

 

II. kategória:

 

 

 

 

 

 

1. miesto: Sofia Miškovičová

 

 

 

 

 

 

2. miesto: Natália Kalatová

 

 

 

 

 

 

3. miesto: Simona Kubaská

 

 

 

 

Krajská klavírna súťaž

Emma Brontvayová

 

 

Strieborné pásmo: Sebastián Buch

 

 

Spišská Nová Ves

Sebastián Buch

 

 

Bronzové pásmo: Emma Brontvayová

 

 

Slávici z lavice 2018

Viktória Servatková

 

 

 

čestné uznanie: Viktória Servatková

 

 

Kristína Očvárová

Zuzana Šimonová

 

 

3. miesto Kristína Očvárová

 

Canada má talent 2018

Sebastián Buch

 

 

 

 

 

 

Kristína Očvárová

 

 

 

 

 

10. ročník súťaže v sólovom speve Petra Dvorského 2018

Nella Harvanová

 

 

 

 

Bronzové pásmo I. kategória: Nella Harvanová

Košice

Sofia Miškovičová

 

 

 

 

Zlaté pásmo v II. kategórii: Sofia Miškovičová

 

Zuzana Krettová

 

 

 

 

Strieborné pásmo IV. kategória: Zuzana Krettová

6. ročník Moyzesov Slávik

Sofia Miškovičová

 

 

 

 

Zlaté pásmo v kategórii B: Sofia Miškovičová

Prešov

Zuzana Krettová

 

 

 

 

Bronzové pásmo v kategórii D: Zuzana Krettová

Aktivity a prezentácia na verejnosti

17. september 2017 - evanjelický kostol v Poprade - Matejovciach

1. ROČNÍK - MATEJOVSKÉ SCHOLTZOVE DNI 2017

Peter Čapó, klavír, organ, Zuzana Šveda, operná speváčka

------------------------------------------------------

24. september 2017 rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda vo Svite - Podskalkou

25. VÝROČIE KONSEKRÁCIE KOSTOLA V PODSKALKE

Elena Haviarová - klavír, Rado Ivan - tenor, Peter Čapó - organ, František Drozd - umelecké slovo

------------------------------------------------------

30. september 2017  rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie v Spišskom Štiavniku

SLÁVNOSTNÝ KONCERT PRI PRÍLEŽITOSTI 100. VÝROČIA ZALOŽENIA RUŽENCOVÉHO BRATSTVA

pod záštitou starostky obce Spišský Štiavnik Márie Kleinovej

účinkujú: Tereza Novotná - husle, Peter Čapó, organ, klavír

--------------------------------------------------------

27. október 2017  Dom kultúry Svit

SLÁVNOSTNÝ KONCERT PRI PRÍLEŽITOSTI 10. VÝROČIA ZALOŽENIA BYTOVÉHO PODNIKU, spol. s r.o. Svit

za účasti najvyšších predstaviteľov mesta Svit, primátora, poslancov, vedenia firmy Chemosvit a vzácnych hostí z celého Slovenska

Tereza Novotná - husle, Andrea Marchynová - soprán, Rado Ivan - tenor, Peter Čapó - klavír

-------------------------------------------------------

8. november 2017 - Podtatranská knižnica v Poprade

VERNISÁŽ VÝTVARNÝCH PRÁC MALIARA FRANTIŠKA ŽOLDÁKA

účinkujú: Tereza Novotná, husle, Zuzana Michelková, altová flauta, Dominika Čapóová, klavír, Peter Čapó, klavír

------------------------------------------------------

26. november 2017 kostol sv. Jozefa robotníka vo Svite - verejný koncert

SPOJENÁ ŠKOLA MIEROVA 134 SVIT, ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

„UMENIE AKO ŽIVÝ DÔKAZ KRÁSY“

----------------------------------------------------------

29. november 2017 Obradná sieň Domu kultúry

VYSTÚPENIE ŽIAKOV PRI PRÍLEŽITOSTI 10. VÝROČIA ZALOŽENIA BYTOVÉHO PODNIKU, spol. s r.o.

Kristína Očvárová, spev, Tibor Pecha, keyboard, Sofia Miškovičová, spev, Peter Čapó, klavír

--------------------------------------------------------------

6. december 2017 VÍTANIE sv. MIKULÁŠA

Sofia Miškovičová, Nela Harvanová, spev, Branislav Pitoňák, keyboard ,Tibor Pecha, keyboard

-----------------------------------------------------------

9. december 2017 o 16:00 h. - evanjelický kostol vo Svite

SPIŠSKO - NEMECKÉ VIANOCE 2017

Emma Brontvayová, recitácia v nemeckom jazyku, Peter Čapó, organ

-----------------------------------------------------------------

10. december 2017 o 15:30 h. - Dom kultúry v Podskalke

VIANOČNÉ VYSTÚPENIE PRE ÚNIU ŽIEN

Kristína Očvárová, spev - vianočné piesne, Peter Čapó, klavír

----------------------------------------------------------------

13. a 14. december 2017 - Dom kultúry Svit

VIANOČNÁ BESIEDKA SPOJENEJ ŠKOLY MIEROVA SVIT

účinkujú: pedagógovia, žiaci Spojenej školy Mierová Svit

-----------------------------------------------------------------

13. december 2017 - obradná sieň Domu kultúry Svit

VYSTÚPENIE PRE JUBILANTOV

Janka Maťová, klavír, Barbora Zámečníková, gitara, Andrea Boceková, gitara,

Zuzana Krettová, spev, Peter Čapó, klavír

---------------------------------------------------------------

20. december 2017 - Spojená škola Mierová - výtvarný ateliér

TVORIVÉ DIELNE VÝROBY SVIEČOK A MYDIEL

pod vedením Márie Habajovej

---------------------------------------------------------------

V mesiaci december 2017 a január 2018 prebiehali

TRIEDNE BESIEDKY JEDNOTLIVÝCH TRIED

-----------------------------------------------------------------------

27. január 2018. - Obradná sieň Mestského úradu vo Svite

PRIJATIE NOVONARODENÝCH DETÍ

Emma Brontvayová, klavír, Nella Harvanová, spev, Sebastián Buch, klavír, Vanesa Miškovičová, gitara, Ema Martincová, klavír, Kristína Očvárová, spev, Lesia Sobotová, zobcová flauta, Adam Pjaták, gitara,

--------------------------------------------------------------------------

22. február 2018

Vystúpenie pre Zdravotne postihnutých spoluobčanov

kapela "Chrobáci"

--------------------------------------------------------------------------

27. február 2018 Klub dôchodcov - krst CD "Podtatranskí Alexandrovci" - vystúpenie

Program: Zuzana Krettová, spev, klavírny sprievod: Peter Čapó

-----------------------------------------------------------------------------

Vyhodnotili sme výtvarnú súťaž Základnej školy pre žiakov I. stupňa a žiakov Základnej umeleckej školy pod názvom

"Moje obľúbené zvieratko"

Odborným garantom súťaže bola Mgr. M. Pemčáková, pani učiteľka výtvarného odboru ZUŠ a pri výbere jej pomohli pani učiteľky Smolková a Zacherová.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

VEREJNÝ KONCERT ŽIAKOV, PEDAGÓGOV ŠKOLY A HOSTÍ

SPOJENÝ S VÝSTAVOU PRÁC ŽIAKOV VÝTVARNÉHO ODBORU

6. február 2017 - obradná sieň Domu kultúry vo Svite

------------------------------------------------------------------------------------------------

7. marec 2018 v kaviarni Domu kultúry vo Svite

Vystúpenie pre Zväz protifašistických bojovníkov

Petra Jurčová, klavír, Erik Koky, kachón

------------------------------------------------------------------------------------------------

14. marec 2018 vo veľkej sále Dome kultúry vo Svite

Vystúpenie pre Jednotu dôchodcov vo Svite

Dávid Bednár, gitara, Sofia Miškovičová, spev, Timotea Hricová, klavír, Martina Jurčová, husle, Nella Harvanová – spev, Petra Jurčová, klavír, Erik Koky, kachón, Dávid Gorlický, gitara, Lucia Poradová, klavír

------------------------------------------------------------------------------------------------

16. marec 2018 v obradnej sieni Domu kultúry vo Svite

Medzinárodný deň žien

Alexandra Sasáková, báseň, Spevácky zbor Mierovka, Dávid Bednár, gitara

Lucia Poradová, klavír

---------------------------------------------------------------------------------------------------

17. marec 2018 v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši

Medzinárodná spevácka súťaž "Horné súhvezdie"

----------------------------------------------------------------------------------------------------

20. marec 2018 v učebni Spojenej školy

Školské kolo "Slávik Slovenska"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. apríla 2018 Krajská klavírna súťaž v Spišskej Novej Vsi

Emma Brontvayová, Sebastián Buch

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. apríl 2018 - Mestská knižnica Svit - čítame s Osmijankom - kultúrny program

Júlia Kozlerová, klavír, Melánia Mlynarčíková, klavír

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. apríl 2018 - okresné kolo speváckej súťaže "Slávici z lavice" v Poprade

-----------------------------------------------------------------------------------------------

21. apríl 2018 - Dom kultúry v Podskalke - "Canada má talent" - súťaž talentov - Kristína Očvárová, spev, Sebastián Buch, klavír

----------------------------------------------------------------------------------------------

9. máj 2018 - Domu kultúry Svit Podskalkou

VYSTÚPENIE PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA MATIEK

-------------------------------------------------------------------------------------------------

10. máj 2018 ZUŠ Bernolákova, Košice

10. ročník celoslovenskej súťaže v sólovom speve Petra Dvorského

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. máj 2018 v obradnej sieni Domu kultúry

PRIJATIE NOVONARODENÝCH DETÍ

Lucia Mrštinová, klarinet, Timea Peštová, klavír a gitara, Vanesa Miškovičová, gitara, Dávid Bednár, gitara, Sebastián Buch, klavír, Kristína Očvárová, spev.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. máj 2018 h. kultúrny program pri príležitosti 60. výročia vzniku Materskej školy vo Svite

Kristína Očvárová, Mgr. Petra Čapó, DiS. art.

------------------------------------------------------------------------------------------------

16. máj 2018 súťažná prehliadka v sólovom speve žiakov ZUŠ

6. ročník - MOYZESOV SLÁVIK Prešov

-------------------------------------------------------------------------------------------------

29. máj 2018 vo veľkej sále Domu kultúry

VÝCHOVNÉ KONCERTY PRE MATERSKÉ A ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Hudobné kráľovstvo

----------------------------------------------------------------------------------------------------

31. máj 2018 v obradnej sieni Domu kultúry Svit

VEREJNÝ KONCERT

účinkujú žiaci Spojenej školy

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2. jún 2018 pri Kolibe vo Svite

Deň detí

Školská kapela "Chrobáci", Spevácky zbor "Mierovka"

-------------------------------------------------------------------------------------------------

15. jún 2018 Centrum sociálnych služieb "Domov pod Tatrami" v Batizovciach

Deň otvorených dverí 2018 v centre

Koncert žiakov Spojenej školy Mierová

------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. jún 2018 v obradnej sieni Domu kultúry vo Svite

Absolventský a záverečný koncert Spojenej školy Mierová

-------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 14.6.2018

Druh inšpekcie: stav odstránenia nedostatkov, zistených pri inšpekciách v ZUŠ.

Závery: Kontrolovaný subjekt splnil prijaté opatrenia.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu škola urobila veľký pokrok v materiálnom a technickom vybavení jednotlivých učební.

1. učebne hudobného odboru boli vybavené v súlade s požiadavkami štátneho vzdelávacieho programu a vhodne hygienicky upravené. Doplnené boli notové stojany, skrinky pre pedagógov, zrkadlami, katedrou a stoličkami podľa obsahu vzdelávania a podľa študijného zamerania, ktorý sa v konkrétnej učebni vyučuje.

2. V učebni výtvarného odboru boli doplnené pracovné pomôcky, zároveň bola zriadená a vybavená modelovňa, ktorá kde bola inštalovaná nehorľavá podlaha, vypaľovacia pec zapojená samostatným prívodom elektrickej energie, inštalovaný hrnčiarsky kruh a učebňa vybavená pracovnými stolmi na modelovacie práce. Pre potreby výtvarného odboru boli ďalej zakúpené aj maliarske stojany, do učebne inštalovaná obrazovka a notebook s pripojením na internet a doplnené ďalšie učebné pomôcky.

3. Po ukončení školského roka 2017/2018 počas letných prázdnin vedenie školy iniciovalo zriadenie a vybavenie tanečnej sály v pavilóne "D". Na tieto účely bola vyhradená stavebne upravená učebňa (stavebné vysprávky a maľby stien a radiátorov), kde bola inštalovaná predpísaná tanečná podlaha, na steny inštalované zrkadlá a madlá pre potreby výuky klasického tanca, klavír, zároveň na skvalitnenie vzdelávania notebook s pripojením na internet a na multimediálnu premietačku s tabuľou. V učebni je taktiež inštalovaný cvičebný koberec pre žiakov.

Zriadením tanečnej sály škola umožnila vzdelávanie žiakov v tanečnom odbore bez akéhokoľvek opustenia školy v jednej budove. Uvedený fakt mal za následok rapídny nárast počtu žiakov v novom školskom roku 2018/2019.

Učebne ZUŠ budú aj naďalej dopĺňané o nové vybavenie tak, aby v škole bolo všetko to, čo je predpísané povinným materiálno technickým vybavením ŠVP a jestvujúci majetok sa bude naďalej obnovovať a dopĺňať potrebnými učebnými pomôckami.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Základná umelecká škola pod hlavičkou Spojenej školy Mierová 134 Svit fungovala prvý školský rok 2017/2018. Za prvý rok spoločného fungovania sa podarilo uskutočniť spolu 40 verejných vystúpení, umeleckých produkcií, koncertov a celý rad umeleckých súťaží v hre na klavíri, v speve a výtvarnom odbore. Výsledky súťaží boli popísané v bode "prehľad výsledkov súťaží" tejto správy. Žiaci školy získali krásne výsledky na súťažiach a zároveň poslucháči si mali možnosť na koncertoch vypočuť pekné a kvalitné umelecké výkony.

V škole sú zamestnaní kvalifikovaní pedagógovia, ktorí si aj naďalej svoju kvalifikáciu rozširujú atestáciami, inovačným, aktualizačným a kreditovým vzdelávaním. Výchova a vzdelávanie prebieha pod dohľadom skúsených pedagógov, čo prináša preukázateľné výsledky pri umeleckom vzdelávaní žiakov našej školy.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

V spolupráci so zákonnými zástupcami žiakov zlepšiť systematickú prípravu žiakov na vyučovanie. Obsah vzdelávania dodržiavať v súlade so školským a štátnym vzdelávacím programom avšak výber učiva a repertoáru prispôsobiť aj vkusu žiaka a vhodne ho dopĺňať a variovať.

Zapájať žiakov do umeleckých súťaží v hre na ďalšie hudobné nástroje a v tanci, čím žiakov motivovať ku dôslednej príprave na vyučovanie a skvalitneniu pedagogickej prípravy na súťaže ako aj na verejné vystúpenia.Záver

Vypracoval: Mgr. Peter Čapó

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 26.6.2018

 

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Mierová 134, 05921 Svit
  Mierová 134 , 059 21 Svit
 • +421 x 0527755342
  0903021333
  fax 0527889741

Fotogaléria