Navigácia

Záverečná správa

Školský rok 2016/2017

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016 / 2017

 

 1. Základná škola
 2. Mierová 134, 059 21 Svit

      č. t. 052/7755342, fax.788 9741

      internetová adresa: zs@zsmierusvit.edu.sk

      elektronická adresa: www.zsmierovasvit.edupage.org

 

 

3.   Zriaďovateľ:            Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

 

4.   Riaditeľ:                   Ing. Elena Berezovskijová

            Zást. riad.:                Mgr. Miroslava Dlugošová

 

            Rada školy:               Ing. Miriam Kremmerová – predseda / 11 členov /

Rodičovská rada:     Mgr. Katarína Štinčíková – predseda / 20 členov /

Vedúca ŠJ:                Mgr. Andrea Juščáková

 

Počet žiakov:   385/ 188 dievčat       ( na začiatku šk. roka )

                          387 / 189 dievčat      (na konci šk. roka)

1.-4. ročník:    125 /68 dievčat, integrovaní 4 /10

5.-9. ročník :   262/ 120 dievčat, integrovaní 25/9

ŠKD :                84 žiakov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda

Počet žiakov

Počet dievčat

Učebný plán

I. A

17

10

iŠkVP

I. B

18

10

iŠkVP

II. A

14

10

iŠkVP

II. B

15

8

iŠkVP

III. A

15

10

ŠkVP

III. B

14

6

ŠkVP

IV. A

16

5

ŠkVP

IV. B

16

9

ŠkVP

V. A

26

10

iŠkVP

V. B

27

13

iŠkVP

V. C

11

3

iŠkVP

VI. A

21

10

iŠkVP

VI. B

22

11

iŠkVP

VI. C

17

7

iŠkVP

VII. A

26

11

ŠkVP

VII. B

24

8

ŠkVP

VIII.A

22

11

ŠkVP

VIII.B

21

12

ŠkVP

IX. A

22

11

ŠkVP

IX.B

23

14

ŠkVP

 

a/ počet zapísaných žiakov do 1.ročníka k 30.6.2017 : 34žiakov/  14  dievčat

    skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2017 :         29 žiakov /  12 dievčat

    počet detí s odloženou školskou dochádzkou :           5 žiakov / 2  dievčatá       

                                                    

b/ počet prihlásených / prijatých žiakov na SŠ:

Počet žiakov 9. ročníka prihlásených / prijatých  na SŠ :  45 / 45

Gymnáziá:  11                                                                             

Ekon.,zdrav., obch. SOŠ: 7   

Umelecké školy: 1           

Pedagogické školy: 1                     

SOŠ ostatné:      19

Technické , dopravné: 2                                 

Zdravotné:   4                           

 

Nižšie končiaci žiaci:                       21

SOŠ – 2-ročné:                                 14

5. roč. – OG                                      6

8. roč. – bilingv. G                            1

 

 

6. Klasifikácia  - výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov v šk. roku 2016/ 2017:

a/ Prospech:

Prospelo:                 356 žiakov                     

Neprospelo:               26 žiakov                         

1.-4.roč.:                      1                          

5.-9.roč.:                      25                        

Nehodnotení:               5                         

 

Opravné skúšky:          5

Komisionálne skúšky:  0 ( štúdium mimo územia SR )

 

 

Študijné výsledky žiakov 1. - 9. ročníka

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Prospeli

34

27

28

31

58

49

44

40

45

356

Neprospeli

0

1

0

0

5

11

6

3

0

26

Nehodnotení

1

1

1

1

1

0

0

0

0

5

 

 

Testovanie 9- 2017                          priemer   SR:  M –   56,4  %        SJL –  61,2 %

                                                          priemer  ZŠ:  M –   72,0 %        SJL – 70,8 %

Monitor  - Testovanie 2017 žiakov 9.ročníka: v matematike  zo 45 žiakov bolo o 15,6 % nad národný priemer, v slovenskom jazyku a literatúre zo 45 žiakov bolo o 9,6  % nad národný priemer.

 

b/ Správanie žiakov – výchovné opatrenia:

Napomenutie tr. učiteľom:           4

Pokarhanie   tr. učiteľom:            9    

Pokarhanie riad .školy:              16   

Znížená známka 2.stupňa:            4

Znížená známka 3.stupňa:            4

Znížená známka 4.stupňa:            4

 

 

Spolu :                                       41   

 

c/ Pochvaly žiakom:

Pochvaly triednym učiteľom:   94        24,3 %

Pochvaly riaditeľom školy:      113      29,2 %

 

Spolu:                                     207      

 

 

 

 

 

 

Vých.opatrenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Pochvala tr. uč.

27

10

13

9

8

10

9

2

6

94

Pochvala riad.

2

4

   7

18

14

10

15

16

27

113

Napomenutie tr .uč.

1

0

0

0

0

3

3

0

0

7

Pokarhania tr.

0

0

0

0

1

11

0

0

0

12

Pokarhanie riad.

0

0

0

0

8

6

1

3

0

18

Stupeň 2

0

0

0

0

0

3

1

0

0

4

Stupeň 3

0

0

0

0

2

2

0

0

0

4

Stupeň 4

0

0

0

0

0

4

0

0

0

4

 

d/ vzdelávací program:

1. ročník:

Inovovaný štátny vzdelávací program - 20 hodín

Voliteľné hodiny: 1 hod. – ANJ,  1 hod. - MAT

 

2. ročník:

Inovovaný štátny vzdelávací program - 20 hodín

Voliteľné hodiny: 2 hod. – ANJ,  1 hod- MAT

 

3. ročník:

Štátny vzdelávací program – 20 hodín

Školský vzdelávací program – 5 hodín: 1 hod. – SJL, 1 hod. – MAT, 1 hod. – PVC, 1 hod. – VYV, 1 hod. - TEV

 

4.ročník:

Štátny vzdelávací program -  21 hodín

Školský vzdelávací program – 5 hodín: 1 hod. – SJL, 1 hod. – MAT, 1 hod. – PDA, 1 hod. – VYV, 1 hod. – TEV

 

5. ročník:

Inovovaný štátny vzdelávací program – 24 hodín

Voliteľné hodiny – 3hodiny: 1 hod. – ANJ,  1hod. - MAT,  1 hod. -  TSV

 

6. ročník:

Inovovaný štátny vzdelávací program - 25 hodín

Voliteľné hodiny: 1 hod. – ANJ,  1 hod – MAT, 1hod – DEJ, 1 hod - TSV 

 

7. ročník:

Štátny vzdelávací program - 24 hodín

Školský vzdelávací program - 6 hodín: 1 hod. – ANJ, 1 hod. – DEJ, 1 hod. – MAT, 1 hod. – BIO, 1 hod - 2. CJ /NEJ, RUJ/, 1 hod. – TSV

 

8. ročník:

Štátny vzdelávací program – 23 hodín

Školský vzdelávací program – 7 hodín: 1hod. – DEJ,  1 hod. - MAT, 1 hod. – BIO, 1 hod. – FYZ, 1 hod. – 2. CJ /NEJ, RUJ/,  1 hod. –  TSV, 1 hod. - GEO

 

 9.ročník:

Štátny vzdelávací program – 27 hodín

Školský vzdelávací program – 3 hodiny: 1 hod. – SJL, 1 hod. – 2.CJ /NEJ, RUJ/, 1 hod - TSV

 

e/ počet zamestnancov školy:                                43

Počet ped. zamestnancov:    1.-  4.ročník                  8                                          

                                             5.-  9.ročník                 21                               

Počet vých. zamestnancov v ŠKD:                            2                               

 

                                                    

Počet prevádzkových zamestnancov:                        5                                   

Referentka   PP a M:                                                  1                             

Referentka -  ekonómka:                                            1                             

Počet zamestnancov v ŠJ:                                          5                             

 

Kvalifikovanosť pedagógov: 89%

100%  - 1.-4. ročník, Školský klub detí

100%  - 5.-9. ročník: SJL, , BIO, TSV, , NAV,  FYZ, TEH, THD, ANJ, DEJ , GEO, OBN

90% - MAT,   54% - INF,  63 % - CHEM, 43% -  ETV, 0% - RUJ, VUM, HUV,VYV, NEJ, SEE

 

f/ ďalšie vzdelávanie ped. zamestnancov:  

 

atestačné -                                         Ing. Miriam Kremmerová

Mgr. Martina Špirková

Mgr. Jana Mlynarčíková

Mgr. Zuzana Stoklasová

Mgr. Jana Dikantová

 

prípravné atestačné -                        Mgr. Monika Jakubčáková

                                                           Mgr. Beáta Ondrušková

 

inovačné -                                          Mgr. Emília Dorková

                                                           Mgr. Veronika Michalková

                                                           Mgr. Simona Kalatová

                                                           Mgr. Jana Mlynarčíková

                                                           RNDr. Danica Božová

 

                       

                                  

                                                                            -                                                                                        

                  

 

                      

           

g/  aktivity a prezentácia školy na verejnosti:

Aktivity  1. – 4. ročníka:

- Deň otvorených dverí pre rodičov detí z MŠ,

- podujatia a aktivity pre deti MŠ a rodičov: otvorené hodiny 1. - 4. ročníka, hodiny na IKT tabuli, pasovanie prvákov, stretnutia s rodičmi spolu so školskou  psychologičkou, špeciálnym pedagógom pri zápise detí do 1.ročníka , čítame si rozprávky v MŠ,  vianočný trh v MŠ

- ďalšie aktivity 1. – 4. ročníka: Cvičenie v prírode, Čisté hory, Európsky deň jazykov, Výstava ovocia a zeleniny, Európsky týždeň mobility, Biela pastelka, Dopoludnie s kynológmi, Beh Svitom, Svetový deň zvierat – návšteva ZOO SNV, šarkaniáda, návšteva Planetária Liptovský Mikuláš, Zber papiera, Halloween, Program k 70.výročiu založenia školy, Mikuláš, Vianočný jarmok Dobra,   Pasovačka prvákov, Pasovanie najmenších členov knižnice, lyžiarsky výcvik, naj lyžiar, bežkovanie, naj plavec, plavecká štafeta, Sparťan,naj športovec,  karneval, , Noc ľudovej rozprávky, Tatra Brick Fest 2017 Poprad, Bláznivý týždeň, Celoškolská konferencia – Kniha, Tvorivé dielne v Podtatranskej galérii Poprad, Škola v prírode v Heľpe,  MDD – kino Max, mobilné planetárium, školské výlety – Pribylina, Hradohranie na Spišskom hrade, Cestujeme s Osmijankom, tematické dni – Deň bez áut, Deň vody, Zeme,  jablka, mlieka, zdravej výživy, školské súťaže: prírodovedko, vlastivedko, vševedko

 

Aktivity  5. – 9. ročníka:

Čisté hory,  školské kolá vedomostných, umeleckých súťaží,  čitateľské besedy,  čitateľský maratón, , návšteva divadelných predstavení v anglickom jazyku,  Halloween, Pancake day, Crazy fashion show, Valentínsky deň , Vianočný jarmok Dobra, 70. výročie školy, noc ľudovej rozprávky, odborná konferencia ( KNIHA),  čitateľská gramotnosť pre 5. – 8. ročník , Noc s Andersenom, čitateľský maratón, prehliadka nových kníh, besedy so spisovateľmi a o spisovateľoch, tablet vs. kniha, knižnica mojimi očami – 80. výročie školy, informatická výchova pre 9. ročník, lit.-dejepisná exkurzie -  Dukla , Bardejov, Jasenová, Dolný Kubín, Leštiny, kníhkupectvo Martinus, exkurzia do Meteorologického a Astronomického ústavu v Starej Lesnej,  do Technického múzea v Košiciach, Smižany – Brána milosrdenstva – exkurzia, Smižany – Brána milosrdenstva – exkurzia, Biblia na cestách – výstava,   besedy - s ochrancami prírody, s členmi obč. združenia Tatry a TANAP-u, besedy a projekty zamerané na prevenciu proti negatívnym javom, kriminalite,  zapojenie sa do korešpondenčných súťaží časopisu Mladý vedec, dejepisné panely,  terénna hra v spolupráci s SOŠ, I-Bobor, Jazykový kvet, bláznivý aprílový týždeň, Makedo – ekostrom života

 

- Školské očko: školský časopis v tlačenej a elektronickej podobe – 4x,

- zber papiera žiakov 1. – 9. roč. 2x ročne – 18 ton

- 8. celoškolská odborná konferencia „Kniha“, vystúpenia jednotlivcov a skupín žiakov 1.-9. ročníka s referátmi, prezentáciami, projektmi, s praktickými ukážkami, výstavka trojrozmerných technických pomôcok, slohových a výtvarných prác za účasti rodičov a pozvaných hostí. Konferencia zabezpečená projekciou bola dôkazom talentu, vedomostí, zručností žiakov, zároveň potvrdila moderné metódy a formy práce pedagógov,

- prezentácia žiakov v kultúrnych programoch mesta a školy: Mesiac úcty k starším,   70.výročie školy, Deň matiek, Deň detskej radosti,  Dni mesta Svit, vystúpenie žiakov na komunitnom festivale, vianočný trh v meste,

- prezentácia v športových podujatiach mesta a školy: Beh olympijského dňa, vianočný, veľkonočný a koncoročný turnaj vo volejbale, florbale, crossminton liga, volejbalový, plavecká štafeta v spolupráci s CVČ, hokejbalová prípravka, beh mestom

- škola: organizátor súťaží SSAŠ:  okresné kolo v basketbale chlapcov, 

- zapojenie žiakov do 20 vedomostných, 7 umeleckých a výtvarných , 13 športových súťaží v okrese s postupom do vyšších súťaží, 

- výstavky výtvarných prác žiakov  v interiéri školy  - stála galéria,

- publikačná činnosť pedagógov v Novinách  Svit, v Podtatranských novinách, Korzár, TASR - Školský servis, o živote, podujatiach, aktivitách, úspechoch a výsledkoch práce žiakov,

- odborná publikačná činnosť v časopise Mladý vedec, Dobrá škola, Environmagazín, Učiteľské noviny - RNDr. Božová,

- úzka spolupráca so športovými klubmi MŠK Iskra Svit, BKM, AO, FK, so školským športovým strediskom v atletike, tenisovým oddielom - poskytovanie tréningových jednotiek v telocvični školy, účasť na športových podujatiach organizovaných klubmi,

- spolupráca so ZŠ Komenského ul. – využívanie dopravného ihriska v 1.-4. ročníku, návšteva kultúrneho programu ku Dňu matiek,

- spolupráca so ZUŠ – vých. koncerty pre 1. a 2. roč.,

- spolupráca so súkromnou SZUŠ Fantázia – návšteva kultúrneho programu,

- spolupráca so SOŠ – profesionálna orientácia – prezentácia, terénna hra

- tradícia spolupráce s CVČ v oblasti mimoškolskej záujmovej činnosti: pedagógovia ako vedúci krúžkov plaveckého a anglického jazyka, organizovanie súťaží spoločných súťaží pre deti ŠKD, 1.-4. ročníka- súťaž o najlepšieho angličtinára medzi školami  v obvode, poskytovanie učební a telocvične na krúžkovú činnosť a športové podujatia, 

- vyžívanie multifunkčného ihriska,  moderného športového areálu s futbalovým ihriskom s umelým trávnikom a atletickou dráhou s umelým povrchom a vonkajšieho fitness  na školské, mestské a regionálne športové podujatia a súťaže, priestory využívali na športovú činnosť aj deti s MŠ,

- účasť pedagógov na verejnom živote mesta – Mgr. Potočný - predseda AO, PaedDr. Klempa – tajomník AO

 

h/ realizované dlhodobé projekty :

Zdravá škola od roku 1993, Kým nie je príliš neskoro - 1996, Cesta - 1999,  Infovek – 1999,  Evička nám ochorela – 2000, Zachráňme les 2002,   ENV programy a projekty v spolupráci s TANAP-om, Otvorená škola –2003 - oblasť športu /telocvičňa, ihrisko, šk .súťaže/, oblasť informatiky -  Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania - (moderné formy a metódy práce so žiakmi na vyučovaní), Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami – nepilotná škola, Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno – patologických javov v školskom prostredí, Správaj sa bezpečne – 2005,  Mladý vedec – 2007, SME v škole – 2007,  Školské mlieko - 2010,   Školské ovocie – 2010,   Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Dielne 2, Tajný život mesta – 2016, Recyklohry, Zober loptu nie drogy, Šport do škôl, Zo školských lavíc do atletickej haly Elán

 

Školské projekty :

1. -. 4. ročník:

 zapojenie sa žiakov do 8. celoškolskej odbornej konferencie, Deň Zeme, Deň jablka, Deň vody, Deň mlieka, ochutnávka syrov, Týždeň zdravej výživy

5. -9. ročník:

biológia: Botanikiáda, Natura s naturou, spolupráca s TANAP-om, obč. združením Tatry, Projekt Tatry , uč. pomôcky na poznávanie prírodnín, využitie IKT, Životné prostredie okresu Poprad, Príroda v okolí, Tajný život mesta, Mladý vedec, Environmagazín, Lesoochranárska škola roka, Úsmev pre strom, Recyklohry, detský čin roka

geografia: Slovensko, Európa – životné prostredie,  globálne ekologické problémy,

chémia: Voda a vzduch, prezentácie

fyzika: Slnko, Slnečná sústava, Akustika, Motory, Optika, Fotografické prístroje, Galaxie, Zvuk, Hluk a ochrana pred ním, Separovaný odpad,

dejepis: Živá história, regionálne dejiny, Najlepší dejepisár,

občianska náuka, etická/náboženská výchova: Moja rodina, Pozitívne vzory v každodennom živote, Moja obec, Veľké spoločenské skupiny,   Deti a rodičia, Zdtravý životný štýl, Rodinný rozpočet, Závislosti, médiá a ich vplyv, Ochrana ŽP, Boj proti hladu-pomoc pre Haiti, Dobrá novina, besedy s policajtkou,

anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk: Európsky deň jazykov, projekty s multikultúrnym zameraním,

slovenský jazyk: Tomáš Janovic, Dom snov -  tvoríme komiks, Postava ožíva, Zvieracia rozprávka

výtvarná výchova: Les ukrytý v knihe, Ekostrom života, Anjel vianoc

 

7.  Priestorové a materiálno-technické podmienky školy:

 

Škola sa nachádza po rekonštrukcii 4 pavilónov ( 24 tried )  z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 998 000 eur. Rovné strechy boli nahradené sedlovými, škola má plastové okná, nové sociálne zariadenia, vybavenie tried novým školským nábytkom, je zateplená.   Rekonštrukcia školy nie je kompletná, 3 pavilóny – telocvičňa ( výmena okien za plastové), pavilón s odbornými učebňami a ŠKD, pavilón s jedálňou , kanceláriami a ďalšími odbornými učebňami zostali v pôvodnom stave.

V spolupráci so zriaďovateľom je snaha postupne z rozpočtu mesta zrekonštruovať aj ostatné priestory školy.

 

24 triedna škola – 20 klasických učební, 9 odborných učební, telocvičňa so športovým areálom, priestorové využitie na 100%,

2 oddelenia ŠKD – prevádzka a činnosť v zrenovovaných priestoroch, preliezky pre ŠKD

odborné učebne: fyzika, biológia, chémia, geografia s interaktívnymi tabuľami, 3 učebne cudzích jazykov s interaktívnou tabuľou, školská dielňa, telocvičňa so športovým areálom ( multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko s umelým trávnikom, atletická dráha s umelým povrchom, vonkajšie fitness),

2 počítačové učebne s internetom – 24 počítačov,

1 trieda  / B7 /nevyhovuje hygienickým normám, nie je umývadlo – slúži ako zborovňa pre ZUŠ

 

Vybavenosť uč. pomôckami, did. technikou, stav výpočtovej techniky

ŠKD -  vybavenie novým nábytkom, pomôckami a hrami,

klasické učebne  - keramické a listové tabule v triedach 1.-9.ročníka, nový nábytok

internet, tlačiareň, vybavenie na kopírovanie materiálov v zborovni,

uč. pomôcky do kabinetov GEO, DEJ, FYZ, NEJ, ANJ, MAT, 1.-4.roč.,

10 interaktívnyh tabúľ.

 

Vybavenie šk. dielní, šk. pozemku, telocvične

kosenie a výrub stromov, kosenie školského areálu v spolupráci s Technickými službami,

využívanie  školskej dielne v predmete technika – klasické vybavenie + vybavenie pomôckami z projektu Dielne 2,

zatrávnenie školského pozemku

 

Podmienky pre záujmovú činnosť žiakov

: telocvičňa, športový areál - volejbal, futbal, atletika, basketbal chlapci a dievčatá, crossminton, stolný tenis, florbal, vybíjaná, hokejbal, gymnastika

2 učebne programovania – práca s počítačom,

v triedach  a v areáli školy  - ostatné záujmové útvary,

BKM, MŠK Iskra Svit, AO, FK, TO: využívajú telocvičňu a športový areál na tréningové

jednotky v rámci ŠŠS, športových klubov a oddielov .

 

8.  Finančné a hmotné zabezpečenie školy

 

a/ dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov:                  632 483,00 eur

 

b/ príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť:

ŠKD:                                                                                    2 976,00                        

ŠJ    :                                                                                     9 017,64

 

 c/ finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení

    podľa financovaných aktivít:

 Spolu:                                                                                   7 743,80

 

 Vyplatené dohody a odmeny:                                              5 120,00

 Odvody za dohody a odmeny:                                             1 871,37

 Did. technika a uč. pomôcky:                                                752,43

 

 

 

 d/ finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,

     právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa

     finančných aktivít:

 

ROZPOČET NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

 

ku 28.2.2017

ku 31.8.2017

 

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE MIEROVKA

 

Výdavky od 9-12/2016

Výdavky od 1-8/2017

 
 

Suma EUR

     

Počiatočný stav /prevod z RZ pri ZŠ Mierová/

1 947,53

1947,53

1947,53

 
         

Predpokladané príjmy

       

Rodičovské príspevky (predpokladaná suma)

3 050,00

3050

   

2 % dane (predpokladaná suma)

2 000,00

 

976,56

 

Dar zo zberu papiera

500,00

     

Ostatné príjmy (predpokladaná suma)

 

 

 

 
 

5 550,00

3050

976,56

 

Predpokladané výdavky

       

Kancelárske potreby do tried

200,00

 

100,5

 

Školský časopis

112,00

     

Prevádz.materiál – farby, výzdoba,kanc.potreby

170,00

21,72

78,25

 

Imatrikulácia/pasovačka prvákov

62,00

68

   

Mikuláš (1.-9.roč.)

350,00

211,32

   

70. výročie školy - akadémia

227,00

217,31

   

Noc ľudovej rozprávky

150,00

 

35,17

 

MDD (1.-.9.roč.)

350,00

 

304,02

 

Reprezentácia školy - cestovné, štartovné

955,00

23,32

727,6

 

Súťaže organ.školou – odmeny

534,00

140,28

350,85

 

Knižné odmeny (30.jún)

450,00

 

315,33

 

Darčeky pre prvákov (1.sept.)

127,00

 

129,66

 

Darčeky pre deviatakov (30.jún)

150,00

 

171,2

 

Tablo (deviataci)

40,00

 

40

 

Vydavateľská a publikačná činnosť/Školské očko

250,00

 

160,78

 

Učebné pomôcky a výúčbové programy

0,00

 

57,2

 

Prednáška sexuálna výchova (VII.roč, IX.roč)

7,00

     

Školské krúžky

200,00

23,73

   

Hygienické potreby

50,00

     

Ostatné (registrácia 2% dane, výpisy z BÚ, poplatky,...)

83,00

71,28

   

Poplatok za zverejnenie v Obch.vestníku

10,00

 

7

 

Lyže/bežky

400,00

     

Priemyselná kamera 1 ks

100,00

     

Ostatné výdavky/ zo zberu pre triedy

2 520,53

 

 

 
 

7 497,53

776,96

2477,56

 
         

REKAPITULÁCIA

       

Zostatok z minulého šk.roka /počiatočný stav

1 947,53

Prevod z RZ

1 947,53

 

Predpokladané príjmy

5 550,00

 

4 026,56

 

Predpokladané výdavky

7 497,53

 

3 254,52

 

Zostatok na nový školský rok 2017/2018

0,00

 

2 719,57

 
         

Pozn.: do 31.12.2016 bolo účtované paralelne aj v "RZ pri Základnej škole". Všetky finančné prostriedky boli dňom zániku RZ pri Základnej škole presunuté na účet a do pokladne "Rodičovského združenia Mierovka".

 
         

 

 

e/ iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:

Cestovné                                                                                       13 552,36

Finančné prostriedky na učebnice                                                 2 418,24

Finančné prostriedky na školu v prírode                                       3 500,00

Finančné prostriedky na lyžiarsky výcvik                                     2 326,00

Finančné prostriedky na odchodné                                                4 086,00

Finančné prostriedky na prístavbu telocvične                             17 374,54

Hmotná núdza :

školské pomôcky                                                                           1 162,00

 

9.  Výchova a vzdelávanie - ciele

Výchova:

rešpektovanie práv dieťaťa – humanizácia a demokratizácia  školského života,

etické a mravné hodnoty života, národná hrdosť a povedomie občana, právne vedomie žiakov, asertivita, empatia a tolerancia vo vzájomných vzťahoch,

personálna, sociálna, občianska spôsobilosť – výchova pre život a uplatnenie sa vo vzdelanostnej spoločnosti, vlastenecká výchova, multikultúrna výchova v európskom kontexte,

komunikačná spôsobilosť – ovládanie materinského jazyka v spojitosti so získavaním a spracovaním informácií, schopnosť vyjadrovať svoj názor, riešiť problém,

profesijné smerovanie - uplatnenie sa  na základe svojich rozumových schopností, zručností, talentu s cieľom celoživotného vzdelávania, uplatnenia sa na trhu práce,

prevencia detí pred protispoločenskými javmi – projekty na odstraňovanie patologických prejavov života a správania sa detí v škole, rodine, na verejnosti /projekty Kým nie je príliš neskoro, Cesta, Stop šikanovaniu, Správaj sa normálne,

starostlivosť o fyzické a duševné zdravie / projekt Škola podporujúca zdravie, Cesta, Bezpečne na cestách/, aktívny spôsob života vo voľnom čase – mimoškolské a školské aktivity, krúžková činnosť pre žiakov 1.-9.ročníka,

ochrana životného prostredia domova, školy a jej areálu, športoviska, mesta a okolia, spoznávanie regionálnej krajiny - environmentálne projekty, spolupráca s mimovládnymi organizáciami v regióne.

 

 

Vzdelávanie:

kvalifikovanosť ped. zamestnancov 1.-9.ročníka 89 %, dodržiavanie odbornosti vyučovania, variabilita, inovácia a efektívnosť metód, foriem práce so žiakmi,

odborné vzdelávanie ped. zamestnancov /profesijný rast a kariérny postup: inovačné štúdium,  I. a II. atestácia, metodické semináre a pod.,

absolvent školy získanými vedomosťami zručnosťami  je spôsobilý uplatniť sa na stredných školách všeobecného a odborného zamerania. Aktívne sa prezentuje zodpovedným výkonom, tvorivým a zodpovedným postojom  k učeniu, práci, k celoživotnému vzdelávaniu. Bude schopný a ochotný osvojovať si efektívne formy štúdia, prácu s informáciami, využívať ich zdroje, navrhovať riešenia na skvalitnenie života. Bude schopný zvládnuť komunikáciu  aj v dvoch cudzích jazykoch. Svojím správaním bude chrániť ľudský život, zdravie a zvyšovať jeho kvalitu, 

kvalita vyučovania a vzdelávania: čitateľská gramotnosť, komunikačná a počítačová gramotnosť, matematická a finančná gramotnosť, spôsobilosť v práci s informáciami a digitálnymi technológiami, výučba cudzieho jazyka od 1. ročníka, 2 cudzích jazykov od 7. ročníka, rozvoj manuálnych a technických zručností žiakov v predmete technika,

práca s talentovanými žiakmi na vyuč. hodinách, v krúžkoch, mimo vyučovania – individuálny prístup, účasť týchto žiakov na vedomostných súťažiach, umeleckých a športových súťažiach,

začlenenie /integrácia/ žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a optimalizácia ich vzdelávania v bežnej  triede ZŠ, individuálny vzdelávací plán, individuálny prístup a spolupráca s rodičmi žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

organizácia školských kôl všetkých postupových súťaží, tradičných školských súťaží, účasť žiakov na kultúrnych a spoločenských podujatiach školy, organizácií  a mesta Svit,

podpora školského športového strediska v atletike, ako i talentov v ostatných športových oddieloch a kluboch, v mimoškolskej krúžkovej a inej záujmovej činnosti,

spolupráca školy a rodiny vo výchove a vzdelávaní, v profesionálnej orientácii žiakov, systematická informovanosť o zámeroch a koncepcii školy, kontakt s rodičom – Rodičovská rada a Rada školy,

program spolupráce s MŠ vo Svite – MŠ Mierová, MŠ Pod Skalkou, spolupráca so všetkými školami a školskými zariadeniami v Meste Svit v prospech výchovy a vzdelávania žiakov,

spolupráca s MÚ vo Svite ako zriaďovateľom, podnikmi a organizáciami  - zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy, odstraňovanie havarijných stavov, zabezpečenie pracovných  podmienok pre žiakov a zamestnancov, bezpečnosti pri práci, ochrany zdravia a hygieny, práca na projektoch zo štrukturálnych fondov – modernizácia školy,

webová stránka školy s cieľom prezentovať históriu, prácu a činnosť školy, aktivity žiakov a ich úspechy pod vedením pedagógov, reprezentácia mesta a školy, aktuálne informácie o školských podujatiach,

internetová žiacka knižka poskytuje rodičom v elektronickej podobe aktuálne informácie vo výchove a vzdelávaní ich dieťaťa,

prezentácia činnosti školy v médiách / denníky, TV Poprad/ - pravidelné príspevky pedagógov, vedenia školy, žiakov v mestských novinách prezentujúce školu a jej činnosť. 

 

 

10. Oblasti, v ktorých sa škola prezentuje a dosahuje veľmi dobré výsledkypráca s talentovanými žiakmi (vedomostné, umelecké, športové súťaže):

 

    

Galéria najlepších 2016/ 2017

 

Vedomostné súťaže:

 

 

           

Biologická olympiáda D – okr. kolo:

3. miesto      Šimon Šoltis, V.B         (projektová časť)                       

4. miesto      Daniel Kováč, VI.B

 

Biologická olympiáda D – okr. kolo:

9. miesto      Daniela Hricová, VI.A  (teoreticko-praktická časť)

13. miesto    Martina Gánovská, VI.A

 

Biologická olympiáda C – okr. kolo ( teoreticko – praktická časť)

7. miesto       Róbert Valčák, IX.A

8. miesto       Adam Kačmarák, VIII.A        

 

Botanikiáda – regionálne kolo:

Simona Pacigová, V.B, úspešná riešiteľka

Šimon Šoltis, V. B, úspešný riešiteľ

                    

Fyzikálna súťaž „Delta“ o pohár riaditeľa Gymnázia D. Tatarku v Poprade:

4. miesto        Dominik Bachratý, IX. A

                       Stanislava Šimonová, IX. A

                       Ján Juhász, IX. A

                       Matúš Gánovský, IX.A

 

 

 Archimediáda – okr. kolo - kategória G:

3. miesto         Patrik  Lihan, VII.A

 

 

Náboj  junior

10. miesto               Matej Kováč, IX. B

                                Róbert Valčák, IX. A

                                Alexandra Dzurillová, IX. B

                                Ján Juhász, IX. A

 

                              

Prírodovedný päťboj – okresná súťaž Gymnázia Kukučínova pre ZŠ

6.miesto              Dominik Bachratý, IX.A

                            Róbert Valčák, IX.A

                             Matúš Gánovský, IX.A

                             Stanislava Šimonová, IX.A

                             Ján Juhász , IX.A

 

Chemická olympiáda – okr. kolo:

4.miesto       Marek Tkáč, IX. A

Olympiáda slovenského jazyka – okr. kolo:

1. miesto      Kristína Jančeková, IX.B

 

Olympiáda slovenského jazyka  – kraj. kolo:

4. miesto      Kristína Jančeková, IX.B

 

Olympiáda anglického jazyka, 1B – okr. kolo:

5. miesto        Simona Poláčeková, IX. B

 

Dejepisná olympiáda E – okr. kolo

2. miesto           Patrik Lihan, VII.A

6. miesto           Dominika Bódyová, VII.A

 

Dejepisná olympiáda D – okr. kolo:

2. miesto         Renáta Hrušková , VIII.A

 

Dejepisná olympiáda F – okr. kolo:

2. miesto            Daniela Hricová , VI.A

 

Dejepisná olympiáda E – kraj. kolo:

16. miesto         Patrik Lihan , VII.A

 

Dejepisná olympiáda D – kraj. kolo

13. miesto        Renáta Hrušková, VIII.A

 

 

Geografická olympiáda F – okr. kolo

10.miesto          León Šikorský, VII.A

 

Geografická olympiáda E – okr. kolo:

5. miesto              Matúš Gánovský, IX.A

8. miesto              Róbert Valčák, IX.A

 

Technická olympiáda – kat.A  okr. kolo:

2. miesto            Róbert Valčák, IX.A

                          Adam Kačmarák, VIII.A

 

Technická olympiáda – kat.B  okr. kolo:

2. miesto             Patrik Lihan, VII.A

 

 

Matematická olympiáda – MOZ 5 – okr.kolo

4.- 6. miesto       Maroš Zajac, V.A

 

Matematická olympiáda – MOZ 7 – okr.kolo

1. miesto           Patrik Lihan, VII.A

 

Matematická olympiáda – MOZ 8 – okr.kolo

4 – 7 .miesto            Marek Kormoš, VIII.B

                                 Adam Kačmarák, VIII.A         

Olympiáda anglického jazyka ( CVČ) 3.ročník:

1. miesto            Sofia Miškovičová, III.B

6. miesto            Nathan Kolpaský, III.B

10. miesto          Tomáš Kováč, III.A

 

Olympiáda anglického jazyka ( CVČ) 4.ročník:

1. miesto             Nina Šurinová, IV.A

2. miesto             Lukáš Lesný, IV.A

5. miesto             Alexandra Marhefková, IV.A

 

Olympiáda anglického jazyka ( CVČ) 5.ročník:

1. miesto              Lucia Mrštinová, V.A

2. miesto              Július Matušek, V.B

3. miesto              Kristína Kicová, V.B

4. miesto              Andrea Boceková, V.A

8.miesto               Simona Pacigová, V.B

 

Medzníky 2.svetovej vojny -

10. miesto            Matej Kováč, IX.B

                            Stanislava Šimonová, IX.A

                            Matúš Gánovský, IX.A

 

Biblická olympiáda rímsko- kat. – okr. kolo

1. miesto         Marek Kormoš,VIII.B

                        Matej Kováč, IX.B

                        Renáta Hrušková, VIII.A

 

Biblická olympiáda rímsko- kat. – krajské kolo

8. miesto         Marek Kormoš,VIII.B

                        Matej Kováč, IX.B

                        Renáta Hrušková, VIII.A

 

 

Biblická olympiáda greko- kat. – okr. kolo

1. miesto         Patrik Sedlák, III.B

1. miesto         Alexandra Sasáková, II.A

3. miesto         Tibor Ridilla, VIII.B

                        Aneta Ridillová, VII.A

 

Biblická olympiáda evanj. – okr. kolo

2. kategória

2. miesto         Daniela Hricová, VI.A

3. miesto         Lucia Mršinová,  V.A

4. miesto         Miroslav Maťo, V.A

 

3. kategória

4. miesto         Laura Mrštinová, VIII.A

6. miesto         Tamara Cvancigerová, VII.A

9.miesto          Sára Kicová, VII.B

10. miesto       Klaudia Zgodavová, VII.B

Pápežské misijné diela

4.miesto          Marek Kormoš, VIII.B

                        Matej Kováč, IX.B

 

Umelecké súťaže:

 

Anjel Vianoc 2016:

 

Čestné uznanie     Ema Papcúnová, I.A

Čestné uznanie     Adam Kačmarák, VIII.A

 

 

Ochranárik – okres

2.miesto              Bianca Třesohlavá, IV.A

 

 

Hviezdoslavov Kubín (prednes poézie a prózy) I.kategória – okr. kolo:

3. miesto             Magdaléna Štinčíková, IV.B

 

Jazykový kvet ( prednes RUJ, prevzatá tvorba) – krajské kolo

3. miesto             Kristína Jančeková, IX.B

 

Jazykový kvet ( prednes ANJ, prevzatá tvorba) – krajské kolo

2. miesto             Simona Poláčeková, IX.B

                           

Športové súťaže:

 

 

Slovenská liga v 60-tkach – hasičský šport

1. miesto         Tomáš Štinčík, VII.A

1.miesto          Magdaléna Štinčíková, IV.B

Súťaž mladých hasičov „O putovný pohár DHZ Batizovce“

3. miesto         Magdaléna Štinčíková, VI.B,  Radovan Nagy, Tomáš

                        Štinčík , VII.A, Barbora Škyrtová, Alexandra Grivalská, VII.B

 

Tatranská lyžiarska liga

2.miesto          Martin Ferjanček, VI.A

5. miesto         Samuel Meriač, V.A

 

Halové atletické majstrovstvá  Vsl. oblasti– hala Elán

2. miesto         Sára Kicová – skok do diaľky

3.miesto          Samuel Michalko – skok do diaľky

3. miesto         Samuel Michalko – beh na 150 m

 

 Atletika žiaci – okr. kolo:

2. miesto         Samuel Michalko, VIII.B  beh na 300 m

3. miesto         Matej Budzák, IX.B,  Tomáš Štinčík, VII.A,  Eduard Čipkala, VII.B, Samuel

                        Michalko, VIII.B   štafeta 4 x 60 m

 

Atletika žiačky – okr. kolo

2. miesto         Sára Kicová, VII.B – skok do výšky

1. miesto         Sára Kicová, VII.B – skok do diaľky

                        Petra Ilčíková, IX.A – vrh guľou

 

 

Atletika žiačky – krajské kolo

4. miesto         Sára Kicová, VII.B – skok do diaľky

5. miesto         Petra Ilčíková, IX.A – vrh guľou

 

                     

Basketbal žiakov ZŠ – okr. kolo:

2.miesto           Filip Lelkes, VIII.A, Ján Juhász, IX.A, León Šikorský, Dárius Rojko, VII.A, 

                        Zdenko Grác, Marek Šimčák, Matúš Kuzmik, VI.B, Jakub Slivenský, VII.A,

                        Peter Šoltys, IX.B, Vratko Baláž , Július Matušek, V.B

 

 

Basketbal žiačok ZŠ – okr. kolo:

4. miesto         Sofia Barboričová, Alexandra Dzurillová, IX.B,  Emma  Pristašová, Jessica  

                        Barillová, Veronika Šimčáková, Alenka Balážiková, IX.A,

                        Lucia Mudráková,  Rebeka Hudáková, VIII.B, Petra Pristašová, VI.A                 

 

 

 Florbal  starších žiačok – okresné kolo

3. miesto         Petra Ilčíková, Viktória Neupauerová, Emma Pristašová, IX.A, Sofia 

                        Barboričová, Alexandra  Dzurillová, Sára Paločková, IX.B, Sára Kicová, VII.B                          

                        Lucia Mudráková, Rebeka Hudáková, VIII.B, Petra Pristašová, VI.A

 

Florbal  starších žiakov – okresné kolo

4.miesto          Mário Klein, Tomáš Štinčík, VII.A, Bohdan Hámor, Alex Rusnák, Branislav

                        Melo, Gabriel Bodnár, Matúš Bohunčák, IX.A, Tomáš Benko, Samuel Lukáč,

                        Alex Hurčala, Erik Géci, VIII.A, Eduard Čipkala, VII.B, Ján Levocký, VI.B

 

 

Futbal starší žiaci  - okresné kolo

4. miesto         Mário Klein, VII.A, Tibor Ridilla, Alex Fábry, VIII.B, Bohdan Hámor, Alex

                       Rusnák, IX.A, Tomáš Benko, Samuel Lukáč, VIII.A, Marek Trajteľ, IX.B

 

 

Volejbal dievčatá- okresné kolo

5. miesto         Jessica Barillová, Vanesa Gubalová, Veronika Šimčáková, Emma Pristašová,

                        IX.A, Alexandra Dzurillová, Sofia Barboričová, Sára Paločková, IX.B, Rebeka

                        Hudáková, VIII.B

 

 

Volejbal chlapci - okresné kolo

4. miesto         Filip Lelkes, Tomáš Benko, Erik Géci, VIII.A, Marek Trajteľ, Peter Šoltýs,

                        IX.B, Alex Fábry, Ján Pastrnák, VIII.B,

 

 

Plavecká štafeta

1.miesto    Július Matušek,  Matej Budzák, Lillian Slušná,  Petra Pristašová, Rebeka

                 Hudáková, Andrea Zavacká, Adam Kačmarák, Natália Kušnírová

 

Jednotlivci v plávaní:

1.miesto          Matej Truhan, I.B 

                        Andrea Závacká, II.A

Daniel Šoltýs, IV.A

Lillian Slušná, V.B

Július Matušek, V.B

Petra Pristašová, VI.A

Rebeka Hudáková, VIII.B

Matej Budzák, IX.B

Stanislava Šimonová, IX.A

 

2. miesto         Kristína Panačková, II.A

                        Dorota Matušeková, IV.B

                        Natália Kušnírová, V.A

                        Marko Brynczka,V.A

                        Alexandra Grivalská, VII.B

                        Nina Šoltísová, VIII.B,

                        Adam Kačmarák, VIII.A

                        Petra Ilčíková, IX.A

3. miesto         Rudolf  Vrbenský,  III.A

                        Kevin Kuzmik, VI.A

                        Radovan Nagy, VII.A

Crossminton – Majstrovstvá Slovenska

 

 

2. miesto         Bianka Jančeková, V.A

3.miesto          Peter Šoltýs, IX.B

3.miesto          Zuzana Čapóová, VI.B

 

 

Podtatranská žiacka hokejbalová liga  U10

 

  2 . miesto  ( miestna oblasť)

                        Marco Capák, II.A, Nicolas Majer, Adam Pažický, III.B   

                       Stanislav Černohorský, Dominik Faix, Ľubomír Horňák, Matej Kuľha, Filip

                       Omasta, Vladimír Ďurta, Jakub Danč IV.A, Timotej Dikant, Šimon Škyrta,

                       Martin Špík,  Alex Čonka, IV.B

 

Zapojenie školy do súťaží: 40

 1. vedomostné :  20
 2. umelecké  a výtvarné    :   7
 3. športové       :  13

                    

 

- úspešnosť prijatých žiakov na osemročné gymnáziá, bilingválne gymnáziá ,

- prezentácia a tvorba projektov v prírodovedných a spoločenskovedných predmetoch,

- vysoké percento zapojenia žiakov do školských kôl vedomostných, umeleckých, športových súťaží a úspešnosť v postupových kolách ( CVČ Poprad)  – škola v hodnotení ŠkÚ v Poprade sa umiestnila v okrese na 6. mieste,

- zapojenie žiakov do mimoškolských a záujmových aktivít v škole, CVČ, v športových oddieloch, ZUŠ.

 

11. Návrhy opatrení na zlepšenie stavu:

Výchova:         

eliminovať záškoláctvo  detí z málo podnetného prostredia dôsledným kontaktom

s kompetentnými orgánmi, dôsledná spolupráca s zákonným zástupcom žiaka najmä v 5.

- 6.ročníku, stretnutie s rodičmi v Batizovciach a Gerlachove za účasti starostov,

zlepšiť dochádzku žiakov, znížiť počet vymeškaných neospravedlnených hodín na žiaka

v 5.- 9.roč.,

systematická práca tr .učiteľa 5.-9.roč. s kolektívom  s cieľom spoznať klímu, postoje,

problémy žiakov, vzťah ku škole, učiteľom, k výsledkom svojej práce,

vytvárať pozitívny vzťah žiakov k vzdelávaniu, učiteľovi, k predmetu, optimalizovať

výkony, výsledky najmä u priemerných, slabých, psychicky labilných žiakov pozitívnou

motiváciou,

problémové správanie - venovať sústredenú pozornosť žiakom s problémovým správaním,

úzko spolupracovať s MÚ, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny – kuratela mládeže,

školským psychológom, špec. pedagógom, detským psychiatrom a odborníkmi pre prácu

s mládežou, zabrániť šikanovaniu, negatívnym a patologickým javom,

prehlbovať aktívne a plánované prežívanie voľného času žiakov spoluprácou s inými

organizáciami, zvyšovať záujem žiakov o aktivity organizované školou, organizáciami

a športovými klubmi.

Vyučovanie:

zabezpečiť vyuč. hodinu vo všetkých zložkách kvalitne, využívať progresívne, efektívne metódy a formy práce so žiakmi, skvalitniť oblasť využívania digitálnych technológií, modernizácia uč. pomôcok, did. techniky ,

diagnostikovať v 1.-4.roč., včas  špecifické poruchy učenia – spolupráca so špec. pedagógom, rodičmi,

kvalitou práce  so žiakom, testovaním ich vedomostí, rozumových schopností, zručností presvedčiť rodiča o objektívnosti klasifikácie a hodnotenia, o objektívnosti klasifikácie a hodnotenia,

upevniť postoj rodiča, jeho záujem o vzdelávanie dieťaťa  na našej škole prácou so žiakmi v školskej, mimoškolskej práci, v príprave na prechod na SŠ,

zvyšovať kvalitu ped. procesu na škole sústavným ďalším vzdelávaním pedagógov v rámci kontinuálneho vzdelávania,

zvyšovať úroveň výučby cudzích jazykov vypracovaním výstupných testov.

 

Materiálno-technická  oblasť:

zlepšovať pracovné podmienky žiakov a zamestnancov školy v spolupráci s ostatnými zainteresovanými orgánmi, rodičmi,  priateľmi školy, podnikmi,

modernizovať odborné učebne modernou didaktickou technikou, nákup pomôcok a výučbového softvéru, vybavenie školskej dielne

prepojiť internetom odbornú učebňu biológie 

 

 

12. Iné informácie:

a/  zrealizované zámery v oblasti údržby a materiálneho vybavenia školy:

 

 • nákup školského nábytku,
 • údržba elektrických rozvodov a výmena osvetlenia v odborných učebniach,
 • nákup dlažby do spojovacej chodby ,
 • nákup učebných pomôcok, športových potrieb,
 • nákup výpočtovej techniky( notebooky),
 • výmena podlahovej krytiny v učebni geografie,
 • výmena obkladu a umývadiel v 10 triedach.

 

 

potreba:

- postupná rekonštrukcia striech na sedlové v pavilónoch O, K, telocvičňa,

- výmena odkvapových žľabov a rúr v pavilóne O,

- vymaľovanie spojovacej chodby, výmena podlahovej krytiny v centrálnej chodbe

 

b/   voľnočasové aktivity:

 

na škole pracovalo 19 krúžkov  / 1 žiak zaradený do viacerých krúžkov/, odovzdaných 260 vzdelávacích poukazov:

príprava na monitor SJL, dejepisný krúžok, crossminton začiatočníci a pokročilí, angličtina hrou, turistický,  tvorivé dielne, volejbal chlapci a dievčatá,  atletický, florbal, príprava na Monitor MAT,  mladý Einstein,  gymnastika, hokejbal, fit and body

v rámci Otvorenej školy žiaci využívajú internet a športový areál,

príprava a vypracovanie projektov na jednotlivé predmety v učebniach  programovania,

 

c/ vzájomné vzťahy medzi školou zriaďovateľom, rodičmi, ďalšími právnickými a fyzickými osobami:

spolupráca s rodičmi je na vysokej úrovni v oblasti riešenia otázok a problémov výchovy a vzdelávania, škola má ich podporu vo všetkých oblastiach výchovy a vzdelávania,

kvalita vzťahov so zriaďovateľom je na zásadách otvorenej komunikácie, spolupráca  je konštruktívna, vychádza z tradícií a podmienok školy. Škola má v meste podporu rodičov i zriaďovateľa.

 

Správa bola schválená pedagogickou radou dňa 27.06.2017.

 

 

 

 

 

V Rade školy bola prerokovaná dňa 19  . októbra 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Elena Berezovskijová

                                                                                                          riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Mierová 134, 05921 Svit
  Mierová 134 , 059 21 Svit
 • +421 x 0527755342
  0903021333
  fax 0527889741

Fotogaléria