• Ďakujeme

     • Ďakujeme Daniela Balija - Violkina mamička - za nové čalúnenie našej sedačky v čitateľskom kútiku.Príjemné čítanie milí žiaci.ĎAKUJEME.

     • Prevádzka školy od 2.9.2020

     • Vážení rodičia!


      Na základe Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia zo dňa 18.08.2020 o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania počas pandémie v školskom roku 2020/2021 škola vypracovala organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý sa bude realizovať od 2.9.2020:

      • Základná škola bude mať prevádzku od 6.00 do 16.30 hod.
      • Vstup do budovy školy je zabezpečený hlavným vchodom.
      • Vstup do budovy má povolený len jeden z rodičov žiakov 1. ročníka,  a to len s rúškom a na nevyhnutný čas. Ostatné sprevádzajúce osoby nemajú vstup povolený.
      • Pri vstupe do budovy je rodič a žiak povinný dezinfikovať si ruky.
      • Prvý deň pri vstupe do budovy školy žiak odovzdá triednemu učiteľovi ZDRAVOTNÝ DOTAZNÍK (viď príloha), bez ktorého nebude môcť žiak nastúpiť do školy.
      • V prípade, že žiak bude chýbať viac ako tri dni v škole, pri nástupe opätovne prinesie vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia (viď príloha).
      • Žiak si prinesie každý deň do školy dve rúška a balík hygienických vreckoviek.
      • Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín pre školský rok 2020/2021.
      • Žiaci 1.stupňa nosia rúška len v spoločných priestoroch. V triede rúška nemusia nosiť. Žiaci 2.stupňa  sú povinní nosiť rúško vo všetkých priestoroch školy.
      • Prestávky sa budú podľa odporúčaní RÚVZ tráviť v triedach so zabezpečeným vetraním s cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách alebo v exteriéri.
      • Telocvične sa v období odporúčanom RÚVZ a MŠVVaŠ SR neprevádzkujú z hygienicko-bezpečnostných dôvodov a telesná výchova sa realizuje len v exteriéri.
      • Žiaci budú mať zabezpečené stravovanie v školskej jedálni v zmysle usmernení RÚVZ a MŠVVaŠ SR.
      • ODHLÁSENIE Z OBEDOV naďalej platí podľa pokynov platných pre šk. r. 2020/2021 (sledujte prosím webovú stránku školy).
      • Stravovanie bude prebiehať obvyklým spôsobom tak, aby sa triedy nepremiešavali.
      • Školský klub detí – z prevádzkových dôvodov bude žiak počas ranného zberu a popoludňajšej činnosti od 14.00 hod. v zmiešanej skupine, kde bude musieť nosiť rúško.

      Zákonný zástupca:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      • Sprevádzajúca osoba sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybuje (výnimkou je rodič žiaka 1.ročníka).
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška  a papierové vreckovky.
      • Dodržiava všetky pokyny riad. školy a berie na vedomie organizáciu VVP.
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy Zdravotný dotazník a po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (viď prílohy).
      • Ak vaše dieťa vykazuje v priebehu dňa niektorý z možných príznakov ochorenia COVID-19, bude umiestnené do izolačnej miestnosti, rodič bude bezodkladne kontaktovaný a povinný si dieťa zo školy vyzdvihnúť v čo najkratšom čase.

      V tejto situácii je potrebné riadiť sa odporúčaniami systému Alert (semafor), ktorý je zverejnený na webe školy.


      Tieto usmernenia platia na obdobie 2.9.2020 – 14.9.2020, avšak podľa vývoja epidemiologickej situácie sa môžu predĺžiť.

      Manuál pre ZŠ a ZUŠ 17073.pdf

      Semafor pre ZŠ 17074.pdf